• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bortskänkes


Ur slutordet i vitboken:

”Kan då sägas att man ‘säljer ut’ Sverige?
Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige.
Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land ifrån oss. Vi får finansiera vår egen kolonisering.
För det är vad som pågår: en kolonisering och ockupation av vårt land.”

Vad som här gäller beträffande invandringen, det gäller tyvärr även beträffande våra råvarutillgångar.

Ur Blågula FRÅGOR, nr 5/98:

”Global allemansrätt till Sverige?

Varför satsar Sverige ett antal miljarder kronor varje år på ett militärt försvar? Vad är det som ska försvaras?

Den frågan inställer sig efter TV-programmet ‘Reportrarna’ i augusti, om den år 1990 antagna minerallagen.

Antag att Kuwait hade bjudit ut sina oljefyndigheter, till utländska företag som för en symbolisk summa ville muta in mark i landet.  Antag att det företag som fixade utvinningen fick ta oljan och behålla hela vinsten.

I princip är detta just vad som nu sker i vårt land, som en konsekvens av den nya minerallagen. Sverige säljs inte ut – Sverige skänks bort!

Den nya minerallagen antogs av riksdagen i december 1990 och trädde i kraft i juli 1992. Innebörden av denna är att utländska företag – för 15 kr/ha – kan muta in markområden i Sverige för brytning av mineraler.

Markägaren är i sammanhanget rättslös. Han/hon anses inte ha någon äganderätt till mineralfyndigheter på sin mark och kan inte stoppa utvinning om den inte anses strida mot miljöintressen. Markägaren får viss ekonomisk ersättning, men har ingen rätt till andel i vinsten från fyndigheterna.

Staten hade tidigare en vinstandel på 50%, men denna kronoandel är nu borttagen.

Inmutning sker efter ansökan hos myndigheten ‘Bergsstaten’ i Luleå, som under 1997 fick in 350 ansökningar. Behandlas dessa ansökningar ”generöst” eller restriktivt?

Den ansvarige handläggaren, bergmästare Jan Olof Hedström, intervjuades i TV-programmet. Han ser positivt på den nya lagen: Sverige har med den fått ‘en modern lagstiftning’, som vi ‘tryggt kan lita på’ och som ‘fungerar mycket väl’.

Hedström finner det också ‘viktigt’ att Sverige informerar utländska företag om möjligheterna att bryta malm i Sverige.

Just detta är vad myndigheten SGU – Sveriges Geologiska Undersökningar – har gjort. I en annons i en tidning i Australien framhåller man att ‘Sverige är oexploaterat’ och marken här är gratis. De potentiella kunderna manas ‘skynda hit’, ‘vänta inte’.

Den ‘service’ som SGU tillhandahåller omfattar även information om fyndigheter i Sverige, vad som finns var. Dels genom allt datormaterial, dels genom mineralprover. ‘Ett enormt material’, enligt Anna Åberg på SGU i Malå.

SGU finansieras med skattemedel, dess verksamhet kostar varje år över 200 miljoner kronor. Därtill finns en annan myndighet, ‘Invest in Sweden’ som kostar svenska skattebetalare 37 miljoner kronor om året. Dess uppgift är just att ‘marknadsföra’ Sverige och locka hit investerare.

• Vad man kan locka med är för det första att Sverige faktiskt har stora mineraltillgångar – vad gäller guld har vi större fyndigheter än något annat land i Europa – och dessa tillgångar är ‘underexploaterade’.

• För det andra tillhandahåller Sverige alltså god information om dessa tillgångar.

• För det tredje har Sverige en bra infrastruktur för företag som vill verka här.

Dessutom finns olika bidrag – lokaliseringsbidrag, utbildningsbidrag, företagsbidrag – som företagen kan få del av.

Samtidigt som företagsskatten i Sverige är lägre än i de flesta andra länder med mineraltillgångar.

Företrädare för utländska företag på visningsturnéer som uttalade sig i programmet var överväldigade. Inget annat land kunde erbjuda något liknande. Sverige var ‘nummer 1’.

Men vad får vårt samhälle igen, i form av skatteintäkter och arbetstillfällen? Är det mer än vad det kostar oss, för att hålla igång SGU, ‘Invest in Sweden’, osv? ‘Reportrarna’ ställde frågan till näringsminister Anders Sundström. Det visade sig, att det ansåg han sig inte kunna påstå.

DÅ FRÅGAR MAN SIG: hur kunde riksdagen stifta en sådan minerallag? Varför skänker man bort Sveriges mineraler till utländska företag? Varför betalar man för att få skänka bort dem? Varför går man aktivt ut i annonser för att finna intresserade mottagare?

Ekonomen Kenneth Hermele såg det som en fråga om ideologi. En ny syn, den nyliberala, har slagit igenom. Enligt denna ska verksamheter privatiseras och regleringar avskaffas. …All form av verksamhet likställs och all form av vinst anses bra.”

14 år senare. Radioprogrammet ”Kaliber” tar upp samma ämne. Under rubriken ”Malmens makt. Miljarderna försvinner – skiten blir kvar” skriver man på webben:

”Det är gruvboom i Sverige! Men medan miljarderna försvinner utomlands, stannar risken för miljökatastrofer kvar – generationer framåt.

Vår gruvnäring och vår järnmalm är ju för oss vad oljan är för norrmännen. En fantastisk rikedom, en möjlighet att bygga framtidsinvesteringar, framtidsutveckling och det tycker vi är viktigt att vi på olika sätt hjälper till att förstärka.

Statsminister Fredrik Reinfeldt när han nyligen presenterade regeringens miljardsatsning på utbyggnad av väg och järnväg i Norrbotten, för att gruvbolagen snabbast möjligt ska kunna transportera ut råvarorna till Kina och resten av världen.  

Vi är beroende av metaller till det mesta vi har omkring oss, i allt från huset till bilen och telefonen. Kinas och Indiens metallhunger har fått  metallpriserna att skena till historiska nivåer. En lång rad nya gruvor är på väg att öppnas i Sverige, en fördubbling väntas på tio år, till 30 aktiva gruvor.”

”För 20 år sen släppte Sverige prospekteringen fri, och öppnade för företag från hela världen att komma hit, sätta spaden i marken och exploatera naturresurserna. Nu märks effekten. Idag är 100 olika företag ute och letar malm och de heter saker som Beowulf, Northland, Avalon och Blackstone nickel, och ägarna sitter i många fall i andra delar av världen.”

”Många av de nya och planerade gruvorna har en livslängd på mellan fem och 20 år innan de är slut. Men de kan orsaka miljökatastrofer i framtiden – om 100 år. Det är avfallet som är problemet, gruvdriften skapar enorma mängder avfall som läggs på hög och en stor del av avfallet har såna egenskaper att det riskerar att läcka ut svavelsyra och tungmetaller som kan förgifta mark och vatten.

För några år sen, 2008, gjorde Naturvårdsverket en kartläggning av gamla gruvområden och hur mycket pengar som skulle behövas för att sanera och då beräknades priset till mellan två och tre miljarder varav en stor del måste bekostas av staten.”

”…det som är problematiskt med avfall är just att det pågår liksom en långsam process hela tiden. Gemene man upptäcker inte det här förrän den dan ett vattendrag – det finns ingen fisk i det, det finns kanske inga djur, det kan vara åtskilliga år efteråt. Så det är en smygande process som är svår att upptäcka. Det är vanligtvis den arten av långsiktiga problem som vi har att hantera.”

Förmodligen motiverar vår regering det hela med att utländska investeringar ger arbetstillfällen, och det säger nog även bananländernas regeringar.


Birger Schlaug har också en del intressant att säga om detta:

”Trist kretslopp…och en gruvlig nostalgi

Så är det då dags igen. Motståndet mot gruvbrytning organiserar sig. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Sverige har en extremt liberal minerallag. I en häpnadsväckande takt fortsätter staten att skänka bort malmfyndigheter utan att stat, kommun eller markägare får mer än smulor.

Ibland känns det hopplöst. Samma sak ältas årtionde efter årtionde, regeringar – de må vara borgerliga eller socialistiska – värnar gruvdrift till vilket pris som helst. Och den lokala kampen mot kortsiktigt tänkande går vidare”

Läs även:

En gruvlig utveckling

Rapport från gränsen

Julia Caesars senaste söndagskrönika, ”Rapport från gränsen”, var ovanligt stark.

Det tyckte även en av läsarna till denna blogg, så han fixade en pdf- fil, vilken nu kan tankas ned här.

För utprintning och vidare spridning.