• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tryggheter

pah
Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

punkt 6.

Sverige skall vara ett tryggt land att bo i:  Trygghet, såväl individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.

Utvecklat:

· Social och ekonomisk trygghet:
Sverige skall ha ett väl fungerande socialt skyddsnät där ingen svensk skall behöva svälta eller vara hemlös. De som varit med och byggt upp landet skall självklart ha en rättvis pension efter att ha deltagit i uppbyggandet av samhället under lång tid. Svenskarna skall kunna leva sina sista år drägligt och under värdiga förhållanden där besparingar aldrig får vara orsak till onödigt lidande.

akut

· Trygg hälsa:
 Svenskarnas sjukvård och äldrevård skall hålla hög standard och vara lika för alla. Ingen svensk skall förvägras vård av privatekonomiska skäl.

· Personlig trygghet:
 Polis och rättsväsende måste ha resurser nog att möta och reda ut den kriminella utvecklingen i Sverige. Först när kriminaliteten är på en stabil och låg nivå där svenskarna kan känna trygghet för sig, sin familj och sin egendom kan resurserna till dessa områden omfördelas.

· Nationell trygghet:
 Sveriges gränser skall vara tryggade mot utländsk aggression för att säkerställa att svenskarna kan vara trygga i sitt eget land. Ett modernt totalförsvar och en allmän värnplikt bör återinföras. Den allmänna värnplikten har även en viktig funktion så som folkgemenskapsgrundande och fysiskt fostrande där många unga svenskar blir en stärkande erfarenhet rikare och naturligt möts och samarbetar med andra svenskar från alla samhällsklasser.

herrlos

Min kommentar:

• Hemlösheten bland svenskar framstår förvisso som extra orimlig i en situation då olika slott färdigställs för nyanlända utlänningar.

• Problem inom sjukvården gäller inte främst att någon formellt sett vägras vård – problemet är orimliga väntetider, som gör att vårdgarantin på 90 dagar inte fungerar.

• Problemen inom polisväsendet bottnar inte främst i brist på resurser, utan i felorganisering. Polisen måste vara i tjänst samtidigt som brottslingarna är det. Här bör också nolltolerans tillämpas, mot även mindre brott. Resursaspekten talar för att strypa problemimporten.

Totalförsvar och återinförd allmän värnplikt – bra!

I detta programavsnitt återfinns även en del politikerformuleringar av elastisk och helgarderad natur – ”rättvis pension” och inget ”onödigt lidande”.

vattenfall
Punkt 8.

Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen.

Utvecklat:

Genom att det svenska folket, med staten som förvaltare, äger viktiga naturresurser, infrastruktur samt allmännyttiga verksamheter som hela samhället är beroende av kan en negativ konkurrens undslippas och en så effektiv service som möjligt tillhandahållas befolkningen. Genom att allmännyttiga institutioner nationaliseras, säkras också att hela Sverige kan ta del av dessa och inte enbart de som är belägna där det är mest ekonomiskt gynnsamt att driva dem. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtrafik är viktiga exempel på sådan verksamhet där befolkningen tjänat på ett gemensamt ägande.

folk

Min kommentar:

Socialism beträffande Sveriges infrastruktur – javisst! Det måste bli slut på förskingrandet av våra naturresurser. Malmen bör brytas så att vinster går in i statskassan

Svensk vattenkraftsel ska vara statlig och till för svenskarnas behov. Det är ju svenskarnas skatter som möjliggjort kraftverken – dåtidens framsynta politiker genomdrev en planmässig elektrifiering av landet. Elkraften var billig och det öppnade för en kraftig och lönsam industrialisering av Sverige och som gav stora exportintäkter.

Punkt 9.

Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

Utvecklat:

Vi vill se ett Sverige där folkgemenskapstanken skall genomsyra hela samhället. Där nationell solidaritet bereds stor plats och en väl etablerad tanke är att alla människors olika yrken är viktiga för att samhället skall fungera. Akademiker, bonde, arbetare eller chef, alla yrkeskategorier behövs och är av yttersta vikt för att samhället skall fungera.

Min kommentar:

OK. Särskilt böndernas insatser vill jag se uppvärderade! Sänk beskattningen av produktiva arbetsinsatser.

kossa

Punkt 10.

Sverige skall ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara. Livsmedelsindustri och annan verksamhet där djurhållning ingår måste vara etiskt hållbar.

Utvecklat:

Alla politiska beslut måste ta miljön i beaktande. En god miljö är själva förutsättningen för att vårt folk ska kunna fortsätta leva i Sverige och dessutom ha möjlighet att ta del av vår unika natur. Även om miljöfrågan är global, så måste vi också på lokal och nationell nivå ta vårt yttersta ansvar. Sverige skall ligga främst i kampen mot natur- och miljöförstöring. Vår livsmedelsindustri skall vara en förebild, där hygien och etiskt förhållande till djuren är fundamentalt.
hons

Min kommentar:

Instämmer. Framställningen av föda får inte ske till priset av djurplågeri! Vi måste dessutom leva på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Folkets väl


Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

Punkt 3.

Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Utvecklat:

Mycket i det svenska samhället kan förbättras idag och därför är det oerhört viktigt att den politik som drivs gör det med tanken på vad som är det mest gynnsamma beslutet för svenskarna. Inte en krona av våra skattemedel skall slussas utomlands, till främmande etniska intressen, så länge det finns pensionärer och andra behövande i Sverige som inte får den vård de behöver på grund av att samhället ”inte har råd”.

Min kommentar:

Denna hållning kan jag bara dela: svenska skattemedel ska först gå till att täcka behov i Sverige, hos utsatta grupper av svenskar och till att utveckla vår ekonomi!


Punkt 4.

Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.

Utvecklat:

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Min kommentar:

För närvarande kännetecknas inte vårt  system av folkligt inflytande, det kännetecknas av motsatsen, och där ligger problemets kärna Det finns ett samband mellan inflytande och vems intressen den förda politiken gagnar.

Klart är att vårt nuvarande parlamentariska system har kört in i en återvändsgränd.

Anne-Marie Pålsson har pekat på partiernas toppstyrning och kidnappningen av riksdagen som ett problem. Denna toppstyrning möjliggörs genom auktoritär mentalitet och brist på medlemsaktivitet inom partierna.

Ledamotskap av riksdagen måste återgå till vad det en gång var: ett förtroendeuppdrag. Politikers groteskt tilltagna materiella förmåner måste upphöra.

Målinriktningen att politiska företrädare och myndighetspersoner ska tjäna folket och att hela folkets väl ska eftersträvas är helt riktig.


Punkt 7.

Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.

Utvecklat:

Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja statshemligheter eller fara med osanning. Yttrandefrihet behövs för att ett land skall kunna utvecklas. Religionsfriheten är även den en viktig del av åsikts- och yttrandefriheten. Religiösa frågor är privata angelägenheter och Svenskarnas parti är opartisk vad gäller alla politiskt irrelevanta, specifikt religiösa frågor.

Forskning i Sverige skall vara fri och ingen skall kunna avskedas eller på annat sätt belastas från statens sida till följd av forskning enligt vedertagna vetenskapliga metoder oavsett forskningsområde eller resultat. Generell övervakning av medborgarna skall inte tillåtas utan den personliga integriteten och friheten skall sättas högt.

Min kommentar:

Också här kan jag instämma. Yttrandefrihet måste finnas även för meningsmotståndare, annars finns den inte.

Vissa medborgare räds ej övervakning, då de känner sig ha ”rent mjöl i påsen”. Problem uppstår dock om övervakarna inte har ”rent mjöl i påsen”.


Punkt 5.

Sverige skall ha ett faktiskt självstyre: Gärna samarbeten med andra länder men inga avtal som innebär att överstatlighet accepteras.

Utvecklat:

Sverige skall vara ett fritt land med total suveränitet såväl militärt som ekonomiskt. Vi ser gärna fortsättningsvis att handelsavtal och andra samarbeten fria nationer emellan ingås i samförstånd och på för samtliga parter gynnsamma villkor. En mer självständig ekonomi måste samtidigt understödjas och ett svenskt privat företagande aktivt uppmuntras för att stärka Sverige och i största mån minska internationellt inflytande över den svenska ekonomin. Sverige skall förbli ekonomiskt stabilt även när andra ekonomier lider problem globalt.

Vi kan inte heller överge vår suveränitet genom att ingå i förbund eller organisationer som tillåter ett överstatligt styre vilket innebär att rådande medlemskap i sådana förbund eller organisationer måste omprövas för att skapa ett samarbete som är gynnsamt för Sverige samtidigt som vi behåller vårt självstyre.

Min kommentar:

Mycket bra! Konkret måste detta betyda:

• att Sverige lämnar Bryssel och i stället med EU har en sådan relation som Norge har, dvs att handeln finns kvar, men att rösträtten – som idag i praktiken ändå är nästintill obefintlig – försvinner.

• att Sverige avvecklar sitt samarbete med NATO.

• att Sverige klarar självförsörjning vad gäller livsmedel.

Svart eller vitt?


Som ingång till min genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti, låt mig citera Tage Erlander från 1965, refererande till raskravaller i USA:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Låt mig också utgå från den tidigare bloggtexten ”Nytt folk”. Klart är ju att makthavarna har en agenda, där svart är bättre än vitt och där svenska folket ska bytas ut.

Drygt 1% av Sveriges befolkning är nu afrikaner. Som BGF-sidan ”Projektet” påvisar försöker man ”bättra på” detta genom en målinriktad propaganda, där det i reklamen framställs som att närmare hälften av Sveriges befolkning har mörk hudfärg.

Dessutom finns en slagsida i TV:s barn- och ungdomsprogram, och även andra media: när några ska få uttala sig om något väljs vanligen barn med invandrarbakgrund. Mot detta reagerade vid ett tillfälle en kvinnlig moderatpolitiker i Södertälje. Hon saknade ”lintottar” i lokaltidningen, varpå hennes partiledning gick i taket.

Att tycka som hon var ”rasistiskt” och helt otillständigt, medan makthavarnas agenda var motsatsen.

MIN UTGÅNGSPUNKT är att det inte kan vara moraliskt sämre att verka för ett Sverige – som varit fallet genom seklerna – bestående av invånare med vit hudfärg än invånare med svart hudfärg.

Det finns redan en agenda med biologisk innebörd i en bestämd riktning.  Vi måste vara i vår fulla rätt att förkasta denna, och istället arbeta för en agenda i motsatt riktning!

Oavsett vilken av dessa två agendor vi väljer blir det viktigt att verka för en fredlig samhällsutveckling, där individer inte råkar illa ut.


Över till de första punkterna i SvP-programmet:

”Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen”, säger punkt 3,

”Sverige skall styras av svenskarna”, säger punkt 2, preciserat som att ”Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället”.

Denna punkt 2 vidareutvecklas:

Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.”

Som ”svensk” definierar SvP den som har svenskt medborgarskap – vilket ställer i fokus kriterierna för att bevilja svenska medborgarskap. Om detta handlar punkt 1:

”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

Denna punkt vidareutvecklas på följande sätt:

”Det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad.  Vårt folk, de etniska svenskarna, har i många generationer byggt Sverige med blod, svett och tårar. Våra förfäder har försvarat landet med sina liv för att kunna överlämna ett svenskt Sverige till sina barn. Nu är det vår tur att skapa ett Sverige där våra barn kan växa upp i trygghet och där svenskarna styr över sitt eget öde. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen.

För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum, då det är ett generellt kriterium för överlevnad varför det knappast är något anmärkningsvärt att även svenskarna värnar sin egna fortlevnad. Svenskarnas parti förespråkar därför en avveckling av den mångkultur som genomsyrar dagens samhälle och som otvivelaktigt leder såväl svenskarna som det svenska samhället i fördärvet. Detta innebär att endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige för att kunna tas upp av samhället och bli en del av den svenska identiteten.


I Nationell Idag nr 24/2012 intervjuades Daniel Höglund, partiledare för SvP:

NI: – Vad anser du krävs för att man ska räknas som svensk?

DH: – Alla som föds i Sverige är givetvis inte svenskar, lika litet som att alla som föds i Kina nödvändigtvis är kineser, och det är Zlatan ett tydligt exempel på.

Utifrån punkt 1 i programmet frågar NI:‘Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.’ Kan t ex bulgarer, slaver, rumäner eller greker bli medborgare, enligt era kriterier?”

DH: – Vi är tydliga i vårt program för att andemeningen inte ska kunna korrumperas på samma sätt som i SD:s program, där det länge stått att de arbetar för ett etniskt homogent Sverige och nu förnekar att etnicitet även har med biologiska faktorer att göra. På grund av att det i många europeiska länder finns en stor variation där en del människor tillhör samma folkslag som svenskarna, medan andra inte gör det, så är det kortaste svaret att vi anser att ett medborgarskap ska baseras bland annat på biologiskt, men inte geografiskt, ursprung.

En människa som biologiskt tillhör samma folkslag som svenskarna, men bott hela sitt liv i t ex Bulgarien, Grekland eller Afrika för den delen, ska alltså kunna bli svensk, medan en person som tillhör ett annat folkslag, oavsett var personen tidigare bott, inte ska kunna vara svensk medborgare.

Biologiska kriterier ska alltså gälla för att kunna få svenskt medborgarskap. Hur ska det fungera i praktiken – hur fastställer man tillhörighet till den ena eller andra gruppen? Hur ska gränsdragningar göras?

Hur göra med fjärrinvandrade som redan fått svenska medborgarskap?
Ska barn till fjärrinvandrade, boende i Sverige, betraktas  som svenskar?

Bortsett från detta saknar jag YTTERLIGARE KRITERIER för beviljande av naturalisering:

viss tids boende i Sverige (10-12 år?)

kunskaper i svenska språket

kunskaper om svensk historia och kultur,  eventuellt kompletterad med IQ-test.

anslutning till vissa normer, (t ex om kvinnors rätt, om religionsfrihet samt yttrandefrihet)

självförsörjning

  sträng vandelsprövning (både regel och tillämpning)

inga dubbla medborgarskap!


Viktigast, och lättare genomförbart, är att påtagligt MINIMERA FORTSATT FJÄRRINVANDRING till Sverige.

Utan nya PUT i Sverige blir färre svenska medborgarskap aktuella.

– Asylinvandringen kan nedbringas radikalt genom att uppvisande av id-handlingar krävs för att en ansökan överhuvudtaget ska behandlas (som en gång s-regeringen med Maj-Lis Lööw som invandringsminister var inne på).

– Anhöriginvandringen kan också nedbringas radikalt, genom DNA-tester och åtgärder mot kusingiften, skenäktenskap o.dyl.

– Arbetskraftsinvandringen kan inskränkas genom krav på spetskompetens och kontroller mot missbruk.

– Invandringstrycket i allmänhet kan lättas genom mindre av pengaregn över nyanlända utlänningar.

En annan fråga kan bli: vilka maktpositioner ska förutsätta svenskt medborgarskap?
– statssekreterare?
– domare?
– diplomater?
– generaldirektörer?
– tidningsredaktörer?
– programledare i TV?

(Fortsättning följer)

Alternativ till SD?

Två parallella processer pågår nu beträffande Sverigedemokraterna:

1. Tillväxt

Sammanvägda opinionsmätningar hösten 2012 visar att SD med ca 9% av väljarsympatierna är riksdagens tredje parti i storlek, efter (S) och (M).  Den senaste mätningen (Sentio) pekar på över 12%!

Redan detta gör att SD med bred marginal kan förväntas klara riksdagsspärren på 4% i valet 2014 – i synnerhet som ökningen av väljarstödet för SD fram tills dess med all sannolikhet kommer att ha ökat ytterligare, långt utöver valresultatet 2010.

2. Utslätning

Sverigedemokraterna betecknar sig nu som ett socialkonservativt parti, inte nationalistiskt – varmed utmönstras betydelsen av en homogen befolkning.

Kraven kring invandringen är samtidigt mjuka,  33-punktsmanifestet från år 2005 är undanstoppat.   SD accepterar utgångspunken att målet för svensk politik ska vara godhet och ansvarstagande för andra folk, är okritiskt till en pk-tolkning av ”mänskliga rättigheter”.

Det står också klart att SD har en dubbel agenda, med sin uppbackning av de extremister som har makten i Israel.

”Sverige är svenskarnas land!” får vi inte höra Jimmie Åkesson säga.

En del av denna process är även ett antal anmärkningsvärda uteslutningar.

• Det första (tillväxten) skapar UTRYMMET för ett ytterligare parti, radikalare än Sverigedemokraterna.

• Det andra (utslätningen) skapar BEHOVET av ett sådant parti.

När jag tidigare skrivit om detta här på bloggen har jag talat om ett ”tredje parti” (TP), där 7-klövern räknats som parti 1.

Vilken inverkan skulle ett TP, som ett radikalare och tydligare alternativ,  kunna få?

I förhållande till SD skulle det kunna få samma funktion som kommunistpartiet, SKP, historiskt haft gentemot socialdemokraterna, SAP. De senare har genom SKP kunnat framstå som mindre farliga,  och tveksamma väljare har vågat ge partiet sitt stöd.

Tillkomsten av ett TP skulle alltså kunna underlätta för SD att växa ytterligare i väljarkåren.

TP skulle kunna utgöra en motvikt mot 7-klövern och pk-media, vara ägnat att påverka SD, så att partiet inte blir helt utslätat. Det skulle kunna få en gynnsam inverkan på hela den politiska debatten, förskjuta den till att handla om väsentligheter.

Politiskt skulle partiet kunna knyta an till tidiga SD-paroller, som alltjämt har sin relevans.

• BEVARA SVERIGE SVENSKT!

• Svenska intressen främst!

• Nationell självbestämmanderätt för varje folk!

• Gärna solidaritet, men då förankrad hos dem som får betala!


Vilken grupp skulle då kunna axla rollen som den nya kraft svensk politik nu behöver?

”Under resans gång” är det många personer som lämnat  Sverigedemokraterna, antingen frivilligt eller genom uteslutningar. Finns det tillräckligt många vettiga f.d. SD-are för att dessa nu tillsammans skulle kunna utgöra kärnan i ett TP?

ND – Nationaldemokraterna – finns nu mest bara till namnet, efter att bra krafter i omgångar lämnat organisationen.

Därutöver finns SvP – Svenskarnas Parti – som en organisation på uppgång. I några bloggtexter framöver ska jag granska SvP:s program.

Främlingsfientlighet?

Bengt Westerberg har gjort en ny utredning, som uppföljning av Birgitta Löwanders.

Låt mig börja med att citera Merit Wager:

”Apropå Bengt Westerbergs (och regeringens) utredning ‘Främlingsfienden inom oss’ …


•  Varför får man inte hysa fientlighet mot främlingar i Sverige 
(om man nu gör det)?

Att ställa sig avvaktande (rädd, fientlig etc) gentemot just främlingar är ju något som ligger nedärvt hos människan – av naturliga orsaker. Sedan urminnes tider har det varit sunt att hysa viss misstänksamhet mot dem man inte känner och att uppleva en vilja att beskydda och försvara sina närmaste och sitt revir.

Om en människa känner sig fientligt inställd mot främlingar så gör den det. Det måste ju vara tillåtet för människor att känna sig fientligt inställda till både främlingar och bekanta! Svenska staten kan inte tro att den kan ta sig rätten att bestämma och reglera vad människor ska känna och tycka. Staten kan inte ha rätt att ens försöka hjärntvätta människor.”


650 miljoner kronor ska avsättas till den westerbergska åsiktsdressyren av svenskarna, bekostat av svenskarna själva.

Det kan visa sig bli en felsatsning på två sätt:

a) vi svenskar låter oss inte dresseras av Westerberg

b) det vore olyckligt redan om dressyren skulle lyckas, eftersom Westerberg i sak har fel, han är ute och cyklar.

Den westerbergska slagsidan och ensidigheten är ju total. När det talas om ”vardagsrasism” och ”främlingsfientlighet” – vad menas? Syftas det på attityder som tar sig uttryck i negativa handlingar, som misshandelsfall eller våldtäkter? Har Westerbergs utredning ens försökt ta reda på hur vanligt det är att invandrare utsätts för våldsbrott med svenskar som förövare respektive hur vanligt  det omvända gäller, att svenskar är brottsoffer och invandrare förövare?

”Alla människors lika värde” må vara en återkommande pk-paroll, men svenskfientligheten intresserar dem inte!

För egen del är jag selektivt främlingsfientlig, dvs mot främlingar som begår brott i Sverige,  missbrukar våra socialförsäkringar,  missbrukar asylinstitutionen, eller försöker bestämma över oss svenskar. Men har naturligtvis ingenting emot t ex främlingar som kommer till Sverige och turistar.

Antag att en utbredd fientlighet hos svenskar mot invandrare i Sverige ändå föreligger och kan ses som ett problem. Borde man då inte försöka greppa de bakomliggande sociala orsakerna till detta? Så kan det ju resoneras kring brottslighet och brottslingar, att samhället måste förändras, så att unga inte växer upp till att bli brottslingar.

Som åtgärder mot att svenskar riskerar bli  främlingsfientliga vill jag förorda:

1. stopp för vidare arbetslöshetsinvandring.

2. stopp för alla åtgärder som diskriminerar svenskar.

3. stopp för fler utredningar av den westerbergska modellen.


PS
Det finns ett moment i utredandet om ”främlingsfientlighet” som säkert gått både Westerberg och många andra förbi: det är att ett sådant utredande rymmer en form av främlingsfientlighet. En underliggande förutsättning är ju att invandrare är sköra som porslinsdockor, sådana som måste bäddas in mot stötar. Och att inga krav eller förväntningar kan knytas till dem. De är hopplösa fall.

PPS
I sin utredning skriver Westerberg för övrigt:

”En grundläggande princip i internationella mänskliga rättighetskonventioner liksom i svensk lagstiftning är att alla, utan åtskillnad, ska ha lika rättigheter och möjligheter.”

Det är inte sant. Envar har inte rätt att bo i Sverige – för detta krävs uppehållstillstånd.

Inte heller har envar rätt att få svenskt medborgarskap, och bara svenskar har rösträtt i svenska riksdagsval.