• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svenskförsvar


Varje folk har rätten till ett eget land.
Detta måste gälla även oss svenskar.

Det som nu sker i Sverige – fjärrinvandring och mångkulturalism, politisk korrekthet och massmedial enkelriktning – sker i princip i de flesta västländer, samtidigt. Detta är ingen tillfällighet – det är resultatet av en målmedveten strävan från grupper med makt.

Som den judiska lobbyisten Barbara Spectre från Paidea uttryckt saken – lyssna 7 minuter in på denna film. Europa ska stöpas om.

Barbara Spectre har varit långtifrån ensam i arbetet för denna mångkulturella agenda.

Den mångkultur som ordineras för svenskar och andra européer likställs dock med ”förintelse” när den föreslås gälla för Israel. Det fick författaren Ingmar Karlsson erfara, efter att han i en bok om sionismen nyligen framkastade den tanken.

Resultatet blev en hatgrupp på Facebook, med anmärkningsvärt många kända namn!

När USA öppnade för invandring 1965 var det efter decenniers påtryckningar från mäktiga judiska lobbygrupper.

1967 tillkom New-York-protokollet, som på ett avgörande sätt utvidgade 1951 års Genevekonvention – till att gälla även utanför Europa.

Hos oss kan David Schwarz betraktas som den svenska mångkulturens fader, som redovisat i vitboken.

1969 beslöt riksdagen om en reglerad invandring, men invandringen till Sverige har i praktiken blivit alltmer oreglerad. Hävstång har därvid varit ett systematiskt missbruk av asylinstitutionen, sedan framförallt en förment anhöriginvandring.

Medan invandringen på 70-talet främst utgjordes av arbetskraft från övriga Norden och Sydeuropa utgörs den nu främst av bidragstagare från Afrika och Asien, människor från främmande kulturer med främmande värderingar. Den är nu så omfattande att det får demografiska effekter.

Följden blir flera typer av problem:
ekonomiska kostnader
– fysisk otrygghet
– skolproblem
– belastning på hälsovården
– orättvisor.

Vi svenskar har på flera sätt gjorts till en andra klassens medborgare i vårt eget land.

• Exemplen är många, på hur nyligen invandrade kan få mer i ersättning än svenska pensionärer. Invandrarnas äldreförsörjningsstöd är skattefritt och påverkas inte av någon pensionsbroms.

• Synen på brott har mer än en gång avspeglats i samband med invandrarvåld mot svenskar – i debatten har problemet inte varit våldsdådet i sig, utan risken för att det kan leda till ”främlingsfientlighet”.

• Detta synsätt avspeglas även i lagstiftningen, där ”hatbrott” bedöms särskilt strängt – brott som kan ha bara svenskar som förövare.

• En del tältskrudade muslimer har också upptäckt möjligheten av att provocera fram ”diskriminering” på arbetsmarknaden – för att sedan med DO:s hjälp framtvinga höga skadestånd från olika företagare.

En gång var det svenska trygghetsnätet till för svenska medborgare. Någonstans på vägen öppnades det för envar med uppehållstillstånd i Sverige. Utförsbacken har sedan fortsatt, så att även ”papperslösa” – personer som inte ens har rätt att befinna sig i Sverige – ska ha sociala förmåner.

Ansvaret för denna utveckling ligger inte i första hand på de utlänningar som tar sig till Sverige och utnyttjar de möjligheter som serveras. Ansvaret ligger hos de människor som har makten över våra media och vår politik.

Under de decennier som denna utveckling mot tilltagande samhällsupplösning pågått är vi många som försökt protestera och varna. Inga redaktörer och inga politiker har dock velat lyssna.

Som svar har vi fått höra att vi svenskar inte existerar: det finns nämligen inte ”vi och dom”.

”Vad är egentligen svenskt?” kan statsministern utbrista från riksdagens talarstol – formellt en fråga, i praktiken ett påstående.

Sverige har nu kommit till vägs ände, som exemplet Katrineholm visar. Som följd av omfattande somalisk anhöriginvandring kan kommunen tvingas till  nedskärningar för både barn, unga och gamla.


Var kommer Sverigedemokraterna in i detta sammanhang?

SD är enligt Kent Ekeroth riksdagens mest israelvänliga parti.

Hans bror Ted har fått  israeliska utmärkelser. Wikipedia: ”Kent Ekeroths tvillingbror Ted Ekeroth är IT-chef inom Sverigedemokraterna och belönades år 2007 av World Zionist Organization med priset Herzl Award för ‘exceptionella insatser för Israel och sionismen.’

Ur Fria Tider:

”Bröderna Ekeroth startade 2002 Föreningen för Israel och demokrati i Mellanöstern (FIDIM)…

En av de organisationer som det länkas till från FIDIM:s hemsida är Anti-Defamation League (ADL) – en amerikansk-judisk intresseorganisation som bedriver ett omfattande lobbyarbete för massinvandring, för Israel och mot antisemitism. ADL har smutskastat amerikanska invandringskritiker i decennier och inte tvekat att smäda även de som aldrig gett uttryck för antisemitiska eller ens Israelkritiska åsikter. Organisationen kan beskrivas som en amerikansk motsvarighet till Expo.

Det finns också direkta kopplingar mellan ADL och Expo. I samband med att Expo grundades och de första numren av tidskriften kom ut, omnämndes ADL i tidskriften som en av Expos bidragsgivare.”

Bröderna Ekeroth vill få SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand avsatt, efter att denne uttryckt viss kritik mot regimen i Tel-Aviv.


Till de hängivna sionisterna hör även SD-Kurirens redaktör, Tommy Hansson, han som ju vägrade publicera en annons för vitboken.

Ur Fria Tider:

”Hansson satte ett svårslaget rekord i osmaklighet när han, under rubriken ”Carl Bildt lever farligt”, undslapp sig följande reflektion:

‘Jag kommer osökt att tänka på Folke Bernadottes öde i dessa dagar, när Jerusalem åter ligger i stöpsleven i och med att utrikesminister Carl Bildt i sin egenskap av EUs utrikespolitiske talesman starkt ställt sig bakom idén att Jerusalem skall delas och östra Jerusalem bli huvudstad i en framtida palestinsk stat. … Det är inte utan att Carl Bildt lever en smula farligt.  Vad han inte till fullo inser är att Israels anspråk på Jerusalem äger avsevärt större tyngd än vad de palestinska gör. …

Att visa en så uppenbar okänslighet gentemot Israel och judarna och en så däremot kontrasterande välvilja i sitt umgänge med palestinska företrädare motverkar emellertid inte bara Bildts och EUs intentioner – denna attityd kan också i värsta fall visa sig bli ödesdiger för Carl Bildts egen person.  Vår skytteltrafikresande utrikesminister borde ta sig några minuter på nästa plan och fundera över vad som hände Folke Bernadotte, som kom hem i en kista från sina medlingsuppdrag i Mellanöstern. Israels konservativa regering är, ehuru långt ifrån omedgörlig, såvitt jag kan bedöma ingen varm vän av Carl Bildt.’

Chefredaktören för Sverigedemokraternas partiorgan sitter alltså och gottar sig åt tanken att Israels regering skulle kunna mörda Sveriges utrikesminister.”


Även utifrån en del uttalanden och ställningstaganden kring invandringen blir det svårt att fortsättningsvis knyta några större förväntningar till SD.

Jimmie Åkesson förfaller ofta till en retorik som han tydligen tror ankommer en ”statsman”: Sverige är ett ”rikt land”, bör bedriva en ”ansvarsfull” invandringspolitik och kan satsa mer pengar på UNHCR.

Mänskliga rättigheter” ska respekteras (utan att skilja på negativa och positiva sådana).

Sverige ska även fortsättningsvis ha en invandring, den ska bara inte vara större än den till våra grannländer.

Någon distinktion mellan olika slags invandring hörs sällan från SD-håll.

Vad blir då alternativet?

Godhetskravet måste förkastas.

Det måste finnas en koppling mellan den som ger och den som betalar. Bistånd till andra länder må ske genom frivilliga bidrag från enskilda individer eller organisationer, inte genom konfiskation av skattemedel.

Sverige är inte rikare än att många svenskar har det svårt.  Ansvaret och uppdraget hos våra partier och politiker ligger i att värna svenskarnas intressen.

Inom invandringspolitiken måste en NOLLVISION gälla för fortsatt probleminvandring.

Flyktingar ska söka asyl i sitt närområde, inte i ett avlägset land som Sverige.

Invandringen kan radikalt minskas utan att behöva bryta mot internationella konventioner, men skulle det visa sig där ligga ett problem ska Sverige säga upp sin anslutning till dessa antidemokratiska konventioner.

Världens fattigdomsproblem kan inte lösas genom att några miljoner fattiga/lycksökare varje år flyttar till Europa.

De lagar och regler som diskriminerar svenskar gentemot utlänningar i Sverige måste omgående upphävas eller ändras.

SVERIGE ÄR SVENSKARNAS LAND!