• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kollapsbok (2)


Fortsatt recension av David Jonstads bok ”KOLLAPS – livet vid civilisationens slut”:

Vad skulle kunna krävas om vi med mänsklig muskelkraft försökte ersätta vad oljan eller andra nu använda energikällor presterar?

”…åttio cyklister, drypande av svett, högröda i ansiktet och febrilt trampande – för att tillgodose en västerländsk familjs högst ordinära förbrukning av energi.”

”För varje genomsnittssvensk skulle 75 personer trampa sig svettiga – dag och natt, året om – med att lysa upp och värma våra hus, knuffa fram våra bilar, lyfta flygplanen och frakta alla de varor som vi köper, inklusive all mat.”

”Industrisamhället har kunnat maximera sitt energiflöde genom att skaffa sig tillträde till naturens eget energilager. Jämfört med priset på slavarbetskraft i historien eller kostnaden för erövringskrig är energislavar i form av kol och olja nästan gratis.”

Skulle slaveriet i USA någonsin ha avskaffats, om inte oljan hade kommit?

Den ofrånkomliga frågan för envar som skriver i ämnet energi- och ekonomiväggen blir: hur är det möjligt att fortfarande så många människor sover, att så få reagerar, när situationen är både så uppenbar och så allvarlig!?

”Trots att det finns en stor sannolikhet att framtiden inte kommer att infria det gröna hoppet är det detta som de flesta planerar för. Eller riktigare, förträngningen av alla andra scenarier än det trevligaste leder till en uppenbar brist på planering över huvud taget.”


Jonstad går tillbaka till finanskrisen 2008:

”…Drottning Elizabeth II gavs möjlighet att ställa en fråga till de församlade experterna. Drottningen undrade:  Varför hade ingen kunnat se att en ekonomisk krasch var på väg?”

”…vissa varningar hade faktiskt förekommit innan finanskraschen. Problemet var att dessa varningar bara gällde enskilda delar av systemet.  Ingen hade lyckats se problemet med systemet i sin helhet.”

Ingen hade förmått se den stora bilden, pga en ”feel-good”-kultur:

”…det faktum att alla såg ut att vinna på systemet… Mest av alla tjänade bankerna som klappade sig själva på axeln med generösa bonusar.  ‘Det var som gjort för att skapa en psykologi av förnekelse…'”

”… den huvudsakliga förklaringen till varför ingen såg kraschen komma var ‘en brist i den kollektiva föreställningsförmågan’.”

”Andra människors passivitet verkar … få oss att underskatta hoten mot vår egen säkerhet.

Denna flockmentalitet gäller inte bara på individnivå… Framstegssagans feer förklarar förföriskt att vi inte har något att frukta.”

Den kollektiva föreställningsförmågan behöver alltså förbättras!

”En bra start är att erkänna sårbarheter och att utvärdera såväl de bästa som de värsta scenarierna. Då kan vi hoppas på det bästa, och planera för det värsta.”

”…när vi bestämmer oss för att förändra något behöver vi inte hoppas – vi gör det som behöver göras, av det vi kan göra.”

”… det är själva planerandet som sätter fart på kreativiteten och gör oss förberedda på olika scenarier.”

”…95 procent av beredskapen handlar om mental förberedelse. Saknar man sådan kan man lätt drabbas av handlingsförlamning eller aggressivitet.”

”Mental förberedelse handlar dessutom om att försöka överbrygga gapet mellan kunskap och handling.”

Formellt har Sverige en beredskap, med en särskild myndighet – MSB – med detta som sitt ansvarsområde. Kan vi därmed känna oss trygga? David Jonstad ställer sig kritisk!

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskap verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”

”Det ransoneringssystem som tidigare funnits i Sverige är avvecklat och något nytt har inte byggts upp.”

(Se även denna länk om Sverige obefintliga katastrofberedskap)

Ett centralt begrepp i boken ”Kollaps” är ”resiliens” – på svenska motståndskraft, uthållighet.

Jonstad åskådliggör genom att jämföra pingisbollar, som lätt går sönder, med tennisbollar, som kan ge efter, för att snart återta sin form.

”Pingisbollen har låg resiliens medan tennisbollens resiliens är hög.”

”… det resilienta samhället också har en förmåga till självorganisering och en kapacitet att lära nytt, att förändra sig och att anpassa sig.”

”Att bli mer resilient innebär helt enkelt en större förmåga att hjälpa andra. Och när delarna i systemet bättre klarar sig på egen hand växer också resiliensen i det övergripande systemet.”

Tillsammans med Björn Forsbergs två senaste böcker är David Jonstads ”Kollaps” de just nu mest relevanta böckerna på svenska kring omställningsfrågor. Rekommenderas!

En mer utförlig recension av ”Kollaps” finns här:
http://www.ekodemokraterna.se/bokrec/jonstad.html