• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Historisk parentes

”Vi lever i en ficka i tiden”.

Julia Caesar i sin senaste söndagskrönika, under rubriken ”Landet som försvann”:

”Vi lever i en ficka i tiden. I tron att vi är garanterade evigt välstånd från ständigt vidöppna kranar har vi vänt ryggen åt det Fattigsverige vi nyss har lämnat bakom oss.  Vi ser på epoken och dess människor med överseende och ibland förakt.  Vi kapar banden bakåt och tror högmodigt att den lilla grupp människor som just vi utgör just här och nu är alltings fullkomning.  … inga träd kan växa om man kapar deras rötter. Inga hus kan byggas på en ihålig grund.  Allting bygger på tidigare generationers erfarenheter.”

”All utveckling är cyklisk. Civilisationer föds, når sin kulmen – och går under. Oftast på grund av ledarnas storhetsvansinne och destruktivitet. Både romarriket och antikens Grekland var högtstående kulturer som störtade samman i grus och aska.”

JC citerar sedan Richard Swartz i DN, som under rubriken ”Ett halvsekels paus går mot sitt slut” skriver utifrån finansoron i världen:

”…som Ernst Rolf sjunger i visan är vi övertygade om att allting blir bättre och bättre dag för dag. Krig, massarbetslöshet och orostider i största allmänhet är något som hör det förgångna till.

Denna i grunden naiva historieoptimism är i vår samtid djupt förankrad, tas som självklar, är oftast omedveten och – som varje ideologi eller försök att förutsäga framtiden – farlig.Men den kan också leverera övertygande fakta. Sedan 1945 har i västvärlden flera generationer vuxit upp som förskonats från de bakslag och katastrofer som måste gälla som normala inslag i människans historia.”

”Den materiella levnadsstandarden har ideligen höjts och vetenskapliga framsteg förlängt själva livet, så till den grad att denna eviga ‘boom’ numera betraktas som vårt normaltillstånd.”

”Det kan verka som om med andra världskrigets slut en lucka öppnade sig i västvärldens historia som först nu håller på att stängas igen.”

”Ty denna paus i historien går raskt mot sitt slut. Konkret innebär det att västvärldens gigantiska livsstilsbubbla kommer att krackelera och till sist lär spricka…”


Julia Caesar fortsätter:

”Målmedvetet och i största samförstånd för de svenska politikerna en politik som systematiskt monterar ner välfärden … Med egenintresset och maktlystnaden som främsta drivkrafter sätter de sina egna landsmän i strykklass för att leva upp till en rosa fluffillusion om ‘universell solidaritet’ med alla jordens folk. De skänker bort Sverige till lägstbjudande och skyr inga medel för att tvinga svenskarna att acceptera bedrägeriet, betala plundringen och till på köpet helst se glada ut.”

”Själv lever jag i ett försvunnet land. Jag föddes i ett land och lever i ett helt annat. Under min livstid har Sverige förvandlats till oigenkännlighet, och det har skett utan folkets tillstånd.  Vi blir allt fler som lever i exil i vårt eget land. …

Jag lever i ständig protest och avgrundsdjup sorg över allt som har tagits ifrån mig, från oss alla. Jag rasar över den politiskt korrekta elitens besudlande och vanhedrande av de miljoner människor som byggde Sverige till vad det en gång var. De förbryter sig grovt mot något som inte tillkommer dem. Vi lever i en gigantisk påtvingad lögn. Och en dag kommer den att spricka. Som alla lögner.”

Historien igenom har olika imperier växt fram:
•  Det romerska imperiet för ca 2000 år sedan.
•  Mongolimperiet ca tusen år senare.
•  Brittiska imperiet på 1800-talet.
•  Sovjetimperiet på 1900-talet.

När de stod på sina höjdpunkter framstod de rimligen för sina invånare som det normala, självklara och eviga. Men de genomgick alla sin uppgång och sitt fall, deras tid var begränsad.

Så är det också med USA-imperiet, med alla sina angreppskrig och helt sanslösa militära satsningar.


Det räcker med att se till vårt svenska samhälle idag för att kunna se de mekanismer som gör situationen långsiktigt ohållbar.

A. IMPERIEFÖRLOPP

Först har vi det cykliska – faktorer som mer eller mindre går igen för imperier i allmänhet.

1.  Växande utgifter

– parasitär nomenklatura

– ökad byråkrati

– stor bidragsförsörjd underklass

– expanderande maffiabrottslighet.

Detta ger ett allt högre skattetryck.
Alltfler ska försörjas av allt färre.

Samtidigt undergrävs förutsättningarna för produktion på olika sätt:

2. Minskad produktion

– Orimliga bördor på dem som ägnar sig åt företagande och förvärvsarbete.

– Allt sämre kunskapsbas genom en havererad skola.

– Allt mindre av arbetslivserfarenhet för unga genom mekanismer som stänger dem ute från arbetsmarknaden.

– Allt sämre folkhälsa genom diverse skadliga miljöfaktorer.

Precis som för tidigare imperier rasar våra västliga industrisamhällen ihop av sin egen tyngd.

B: EXTRA KRYDDA

Som en extra ”krydda” – särskilt för svenskt vidkommande – tillkommer den massiva bidrags- och probleminvandringen.

Sverige har alltmer balkaniserats. Samhällskittet, homogeniteten – det som binder oss samman av en gemenskap – finns inte på samma vis i ett samhälle med många kulturer.

Fjärrinvandringen påskyndar processen av förfall, samtidigt som den försvårar en överlevnad och en återhämtning.

C. UNIKT I VÄRLDSHISTORIEN

Till detta kommer en faktor som gör vår tid helt unik, nämligen resursfrågan.

Vårt välstånd bygger inte bara arbete och uppfinningar, det skulle inte varit möjligt utan riklig tillgång på billig energi. Men tillgångarna av olja och andra fossila bränslen, liksom mineraler, är ändliga.

Under de senaste 100 åren har dessa förbrukats i en svindlande hastighet och omfattning. Sett till mänsklighetens historia handlar det om bara några ögonblick.

Peak Oil innebär att nya upptäckter av olja är mindre än vad som konsumeras. Denna punkt passerades i USA kring 1970. Den är nu passerad även för världen som helhet.

Finansoron skulle nog ha funnits även Peak Oil förutan,  genom ett bank- och penningsystem som förutsätter exponentiell tillväxt. Med Peak Oil kan denna tillväxt inte längre fortsätta – hur ska då alla skulder någonsin kunna betalas igen?

Systemet verkar inte ha någon backväxel, eller ens ett neutralläge.

Det blir därför hög tid för oss i Sverige att ”se om vårt hus”, dvs förbereda oss inför bistra tider, så att vi i möjligaste mån kan mjuklanda.

TV-programmet ”Världens bästa skitskola” visade hur dåligt vårt utbildningssystem är anpassat för det som arbetsmarknaden idag efterfrågar, och än mindre till vad som kan komma att efterfrågas i framtiden.  Vad vi behöver är fler människor som vet hur man odlar mat, på ett manuellt och ekologiskt hållbart sätt.

Utan dröjsmål bör också den allmänna värnplikten återinföras – för såväl kvinnor som män.

Sverige måste bygga upp en krisberedskap och sikta in sig på nationell självförsörjning beträffande mat och energi.