• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kosmopoliter

Som många gånger har konstaterats är det påfallande ofta romer som ligger bakom både åldringsrån och butiksstölder i Sverige  Se t ex dessa två filmer:

Romer försörjer sig även genom tiggeri.

Detta gäller kanske främst hitresta romer från Rumänien. Polisen har nyligen skickat iväg några av dem, vilket föranlett JO, Hans-Gunnar Axberger att kritisera polisens agerande:

”– Man har en lagstiftning som redan i sin lydelse har formuleringar som ter sig ålderdomliga. Då är inte lagförarbeten som är 60 år gamla särskilt mycket att hålla sig till. De måste tolkas med försiktighet när det är fråga om så långtgående ingripanden i enskildas rättigheter, som det är frågan om här.”

Varför skulle inte gällande lag kunna gälla? Lagen gäller väl även om den tillkommit för många år sedan, så länge den inte har ändrats??

Antagandet av grundlagsändringarna under förra året var anmärkningsvärda, till både form och innehåll. Den första omröstningen skedde med acklamation, så vi vet inte vilka riksdagsledamöter som röstade för den.  Efter valet drev 7-klövern igenom det definitiva godkännandet – utan att valrörelsen använts till någon diskussion om grundlagsändringarna.

Här gås steget längre. Vad som sker är att JO  på egen hand helt enkelt annullerar lagen – riksdagen behövde inte ens formellt fatta något beslut om saken!

”Tiggeri är inte olagligt i Sverige”, konstaterade Axberger, och upprepade vad EU-kommissionär Cecilia Malmström uttalat ett halvår tidigare.

Hans-Gunnar Axberger utgår ifrån att rumäner skulle ha en självklar rätt att vistas i Sverige. Sant är att EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat EU-land, men denna regel är ju kopplad till arbetskraftsinvandring. Syftet med den – det var så den en gång tillkom – var att man skulle ges möjlighet att söka arbete i annat EU-land.

•  Romska tiggare är knappast arbetssökande.

• Och hur vet man hur länge rumänska romer redan varit i Sverige, om det inte anmäler sig som arbetssökande?

Dessa aspekter kan inte sägas ha kommit fram i mediarapporteringen.  Varför?

DETTA LEDER OSÖKT ÖVER TILL mitt pågående tema om vilka fler agenda-judar som kan tillföras Spectre-montaget.

Här kommer Jackie Jakubowski, sedan länge redaktör för Judisk Krönika. Och vurmare för romska intressen.

I Dagens Nyheter – som hade en stor artikelserie om romer i Europa – skrev Jackie Jakubowski den 2/9 2010 under rubriken ”DÄRFÖR ÄR ROMERNA DE SANNA KOSMOPOLITERNA”:

”Många makthavare har genom historien försökt att antingen förhindra romerna, i egenskap av främlingar, att vistas i olika länder eller också sökt lösa ‘det zigenska problemet’ med på­tvingad assimilation. ”

”I väst har målet för integrationspolitiken oftast varit att ‘normalisera’ romernas livsvillkor, något som av romerna själva oftast uppfattas som ett hot mot deras särdrag och kulturella överlevnad.

Lockelsen att finna en formel för att fungera i en värld som bygger på nations- och nationalitetsgränsdragningar är dock stor bland dagens romska företrädare. De har sett hur deras folk alltid hamnar utanför alla de sammanhang där politiska beslut fattas och där länder och etablerade nationer företräds. ..”

”Denna nationalism är dock inte territoriell. Ledarna inom Romani Union försöker i stället formulera romafolkets framtida plats i Europa där romerna är en av ett flertal nomadgrupper och där öppna gränser gör alla Europas medborgare till gränsöverskridare.

På många sätt kan den romska identiteten, som värnar om sin kulturella särart men inte bryr sig om territoriell hemvist, ses som en förebild för andra européer. De är ju, i ordets rätta betydelse, sanna kosmopoliter, ‘de som känner sig hemma i hela världen’.

Frankrikes agerande den senaste tiden ifrågasätter inte bara romernas rätt utan även deras känsla av tillhörighet i vårt gemensamma europeiska hem.”