• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fördomar

Den bok av Gordon Allport som jag läste på 60-talet hade alltså titeln ”The Nature of Prejudice”. ”Fördomarnas natur”.

Låt mig först medge att jag är fördomsfull, och har alltid varit det. I någon bemärkelse. Dvs jag har uppfattningar som inte baserar sig på alla fakta, och som inte helt stämmer med verkligheten.

Jag har dem dock bara provisoriskt, tills vidare. Tills jag fått tillgång till fakta som ger anledning att revidera uppfattningen ifråga. Då gör jag det.

Det var så det gick till när jag lämnade den politiska korrektheten bakom mig, kring invandringen till Sverige. Jag levde i föreställningen att uppfattningen om invandrares överrepresentation i bidragsberoende och brottsbelastning var bara fördomar, dvs stämde inte med verkligheten. I själva verket var det jag själv som hade varit fördomsfull, det var mina föreställningar som inte stämde med verkligheten.

När jag fått detta klart för mig övergav jag min felaktiga föreställningar. Och blev mindre fördomsfull.

Men när pk-iter idag talar om ”fördomar”, då utgår de som en självklarhet ifrån att de själva är helt fördomsfria, medan alla fördomar finns hos invandringskritiker. En uppfattning som alltså är grovt fördomsfull.

Allport skriver:

”Prejudgements become prejudicies only if they are not reversible when exposed to new knowledge.”

(”Förutfattade meningar blir till fördomar bara om de inte kan ändras inför ny kunskap”).

PK-iterna är inte bara själva fördomsfulla, de slår dessutom vakt om sina fördomar, vägrar att ta till sig fakta som kan ge dem en med verkligheten bättre överensstämmande bild.

Och inte nog med detta. Ofta vill de dessutom agera förmyndare (”riv ned rasisternas affischer”), vill även hindra andra att bli av med sina fördomar.

Åter till Allport.

Här en passus som jag tycker bekräftar den bild som McDonald ger av Allports bok, av att föra olika resonemang för ”gentiles” (gojer) som inte förs för judars del:

”It seems today that the clash between the idea of race and of One World is shaping into an issue that may well be the most decisive in human history.”

(”Det verkar idag som att att konflikten mellan idén om ras och En Värld formar en frågeställning som mycket väl kan bli den mest avgörande i mänsklighetens historia.”)

Men är en skeptisk och försiktig hållning till främlingar att vara fördomsfull?

”One of the facts of which we are most certain is that people who rejects one out-group will tend to reject other out-groups.”

(”En av de omständigheter som vi är mest säkra på är att människor som avvisar en ut-grupp tenderar att avvisa andra ut-grupper”)

Är detta synonymt med fördomar? Ligger inte det i den mänskliga naturen att trivas bäst i en miljö som känns bekant och trygg?

Sedan hittar jag ett intressant stycke:

”Still more odd – and most revealing – is the high correlation between ‘patriotism’ and out-group rejection. A person who, for example, believes the Negro to be fit chiefly for manual jobs is likely to hold that America should have the biggest army and navy in the world and guard the secret of the atom bomb.”

(”Ännu mer udda – och avslöjande – är den höga korrelationen mellan ‘patriotism’ och avvisande av ut-grupper. En person som till exempel anser ett negern passar främst för manuella arbeten anser med hög sannolikhet att USA ska ha den största armén och flottan i världen och vakta atombombens hemlighet.”)

Möjligen stämde detta på 1950-talet, men hur är det idag? Vilka är det idag som har makten i USA? Och fortsätter denna rustningspolitik – även efter Sovjetunionens fall!

Benjamin Nethanyahus framträdande inför USA-kongressen nyligen visade hur det snarare är han och hans vänner som styr USA än den president som valts där.

Eller vad sägs om denna passus:

”… it seems fairly well established that white people in the lower socio-economic levels are, on the average, more bitterly anti-Negro than white people at the higher levels. The reverse situation holds for anti-Semitism, which seems relatively more pronounced at the higher socio-economic levels than at the lower.”

(”…Det synes ganska väl belagt att vita i de lägre samhällsklasserna generellt sett är mer utpräglat anti-neger än vita i de högre samhällsklasserna. Den omvända situationen råder för anti-semitism som verkar vara  mer utpräglad i de högre samhällsklasserna.”)

Ja, VAD kan detta bero på?! HUR ska detta förklaras?!

För mig framstår svaret som självklart: fattiga vita har mer med svarta att göra, rika vita har mer med judar att göra. Deras respektive attityder behöver inte vara resultat av okunnighet, snarare handlar det om egna erfarenheter och om konkurrensförhållanden.

Här kommer – avslutningsvis – en ”feting”:

”… the essential philosophy of democracy… tells us to trust a person until he proves himself untrustworthy. The prejudiced person does the opposite. He distrusts every person until he proves hemself trustworthy.”

(”…demokratins grundläggande filosofi … säger oss att … att man litar på en person tills man har anledning att inte längre göra det. Den fördomsfulle gör det omvända. Han misstror varje person tills denne visar sig pålitlig”)

Elin Krantz var väl ”fördomsfri”, i den bemärkelse som Allport här förespråkar. På Facebook var hon med i ett nätverk mot Sverigedemokraterna.

http://www.youtube.com/watch?v=AM0Vkr2knjU