• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Sänk skatterna!

I min förra kommentar pläderade jag för ett slopande av partistödet, helt eller delvis.

Ett stöd som definitivt kan slopas är presstödet, som skulle ha givit mångfald i åsiktsbildningen, men inte har gjort det. Det ligger i samma storleksordning, på en halv eller hel miljard kronor per år.

Överhuvudtaget måste skatterna sänkas.

Det förutsätter att vi slopar alla onödiga utgifter.

Jag tänker då på den svällande byråkratin. En som varit inne på ämnet är Kurt Lundgren. En journalist  – tyvärr nu avliden – av det alltför ovanliga slaget.

På sin blogg skrev Lundgren den 31/10 2005 om antalet myndigheter:

”Som ni minns visste inte ens regeringen hur många myndigheter Sverige har, därför tillsattes en utredning inom Statskontoret; det som återges här är den avslutande tabellen med alla myndigheter. Ni ser själva hur mycket som kan skäras bort och vilka besparingar som är möjliga – detta återkommer jag till, men kom gärna med er egen lista över allt det onödiga som denna pysselregering gett oss i sin godhet.

Antalet anställda inom byråkratin uppgår till 230 976 personer, sex-sju procent av samtliga anställda i landet är alltså myndighetspersoner. Ökningen har varit oerhört snabb de senaste fem åren – vi har sedan år 2000 fått 1 588 fler myndighetspersoner.

Jag är ingen anarkist, en oväldig och effektiv byråkrati är folkets och den enkla människans främsta skydd tillsammans med ett väl fungerande polisväsende; men det vi ser här, det är too much.”

Sedan redovisar Kurt Lundgren en förteckning över samtliga statliga myndigheter, översiktligt strukturerad:

DOMSTOLAR
ARBETSDOMSTOLEN 1
ARRENDENÄMNDERNA HYRESNÄMNDERNA 12
HOVRÄTTERNA 6
HÖGSTA DOMSTOLEN 1
KAMMARRÄTTERNA 4
LÄNSRÄTTERNA 23
MARKNADSDOMSTOLEN 1
PATENTBESVÄRSRÄTTEN 1
REGERINGSRÄTTEN 1
TINGSRÄTTERNA 62
SUMMA DOMSTOLAR 112

AFFÄRSVERK
AFFÄRSVERKET SVENSKA KRAFTNÄT 1
LUFTFARTSVERKET 1
SJÖFARTSVERKET 1
SUMMA AFFÄRSVERK 3

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 1
DANSHÖGSKOLAN 1
DRAMATISKA INSTITUTET 1
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 1
GÖTEBORGS UNIVERSITET 1
HÖGSKOLAN DALARNA 1
HÖGSKOLAN I BORÅS 1
HÖGSKOLAN I GÄVLE 1
HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1
HÖGSKOLAN I KALMAR 1
HÖGSKOLAN I SKÖVDE 1
HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 1
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 1
IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1
KARLSTADS UNIVERSITET 1
KAROLINSKA INSTITUTET 1
KONSTFACK 1
KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN 1
KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1
KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN 1
LINKÖPINGS UNIVERSITET 1
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 1
LUNDS UNIVERSITET 1
LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1
MALMÖ HÖGSKOLA 1
MITTUNIVERSITETET 1
MÄLARDALENS HÖGSKOLA 1
OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1
STOCKHOLMS UNIVERSITET 1
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 1
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1
TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1
UMEÅ UNIVERSITET 1
UPPSALA UNIVERSITET 1
VÄXJÖ UNIVERSITET 1
ÖREBRO UNIVERSITET 1
SUMMA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 37

MYNDIGHETER I MYNDIGHETSKONCERNER
ARBETSMARKNADSSTYRELSEN/ARBETSMARKNADSVERKET 1
EKOBROTTSMYNDIGHETEN 1
KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN/KRIMINALVÅRDSVERKET 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I ESKILSTUNA 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÄVLE 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÖTEBORG 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I HÄRNÖSAND 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I JÖNKÖPING 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KALMAR 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KARLSTAD 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I MALMÖ 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I STOCKHOLM 1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I UMEÅ 1
LANTMÄTERIVERKET 22
LOKALA KRIMINALVÅRDSMYNDIGHETERNA +
TRANSPORTTJÄNSTEN 36
LOKALA POLISORGANISATIONEN (LÄNSPOLISMYNDIGHETER) 21
LÄNSARBETSNÄMNDERNA 20
RIKSARKIVET OCH LANDSARKIVEN 8
RIKSPOLISSTYRELSEN 1
SKATTEVERKET 1
SKOGSSTYRELSEN 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN DALARNA-GÄVLEBORG (WX) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN JÖNKÖPING-KRONOBERG (FG) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MELLANNORRLAND (YZ) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MÄLARDALEN (ABCDU) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN NORRBOTTEN (BD) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN SÖDRA GÖTALAND (KLMN) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄRMLAND-ÖREBRO (ST) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN (AC) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND (OPR) 1
SKOGSVÅRDSSTYRELSEN ÖSTRA GÖTALAND (EH) 1
STATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM 1
SÄKERHETSPOLISEN 1
SUMMA MYNDIGHETER I MYNDIGHETSKONCERNER 135

MYNDIGHETER UTAN EGEN PERSONAL
ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN 1
ARVSFONDSDELEGATIONEN 1
BERGSSTATEN 1
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 1
DELEGATIONEN FÖR FOLKSRÄTTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT 1
EKONOMISKA RÅDET 1
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN 1
FONDEN FÖR FUKT- OCH MÖGELSKADOR (SMÅHUSSKADENÄMNDEN) 1
FORSKARSKATTENÄMNDEN 1
FÖRSVARETS UNDERRÄTTELSENÄMND 1
GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR FÖRSVARSUPPFINNINGAR 1
HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND 1
ILO-KOMMITTÉN 1
JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN 1
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 1
KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN 1
KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE 1
LAGRÅDET 1
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDER VID KÄRNTEKNISKA  ANLÄGGNINGAR 5
NOTARIENÄMNDEN 1
NÄMNDEN FÖR ELEKTRONISK FÖRVALTNING 1
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 1
NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSREVISORER 1
NÄMNDEN FÖR RH-ANPASSAD UTBILDNING 1
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 1
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 1
OLJEKRISNÄMNDEN 1
PARTIBIDRAGSNÄMNDEN 1
REDERINÄMNDEN 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ 1
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA 1
REGISTERNÄMNDEN 1
RESEGARANTINÄMNDEN 1
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND 1
RIKSDAGENS VALPRÖVNINGSNÄMND 1
RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND 1
RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN 1
RÄTTSHJÄLPSNÄMNDEN 1
SKATTERÄTTSNÄMNDEN 1
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR 1
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND 1
STATENS ANSVARSNÄMND 1
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR 1
STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND 1
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND 1
STATENS UTLANDSLÖNENÄMND 1
STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN 1
STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN 1
STÄNGSELNÄMNDEN 1
SVENSKA FAO-KOMMITTÉN 1
SVENSKA UNESCORÅDET 1
TALTIDNINGSNÄMNDEN 1
TJÄNSTEFÖRSLAGSNÄMNDEN FÖR DOMSTOLSVÄSENDET 1
UTRIKESFÖRVALTNINGENS ANTAGNINGSNÄMND 1
VETERINÄRA ANSVARSNÄMNDEN 1
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN 1
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR TOTALFÖRSVARET 1
SUMMA MYNDIGHETER UTAN EGEN PERSONAL 65

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER
ALLMÄNNA PENSIONSFONDERNA 6
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 1
ARBETSGIVARVERKET 1
ARBETSLIVSINSTITUTET 1
ARBETSMILJÖVERKET 1
ARKITEKTURMUSEET 1
BANVERKET 1
BARNOMBUDSMANNEN 1
BOKFÖRINGSNÄMNDEN 1
BOLAGSVERKET 1
BOVERKET 1
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 1
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 1
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 1
DATAINSPEKTIONEN 1
DJURSKYDDSMYNDIGHETEN 1
DOMSTOLSVERKET 1
EKONOMISTYRNINGSVERKET 1
ELSÄKERHETSVERKET 1
EXPERTGRUPPEN FÖR EU-FRÅGOR 1
EXPORTKREDITNÄMNDEN 1
FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN 1
FINANSINSPEKTIONEN 1
FISKERIVERKET 1
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN 1
FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP 1
FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH
SAMHÄLLSBYGGANDE 1
FORTIFIKATIONSVERKET 1
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 1
FÖRSVARETS MATERIELVERK 1
FÖRSVARETS RADIOANSTALT 1
FÖRSVARSMAKTEN 1
FÖRSÄKRINGSKASSAN 1
GENTEKNIKNÄMNDEN 1
GLESBYGDSVERKET 1
GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV 1
HANDELSFLOTTANS KULTUR- OCH FRITIDSRÅD 1
HANDIKAPPOMBUDSMANNEN 1
HARPSUNDSNÄMNDEN 1
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND 1
HÖGSKOLEVERKET 1
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER 1
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING 1
INSTITUTET FÖR PSYKOSOCIAL MEDICIN 1
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 1
INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER 1
INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN 1
INTEGRATIONSVERKET 1
INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR UTBILDNINGSOMRÅDET 1
JUSTITIEKANSLERN 1
JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN 1
JÄRNVÄGSSTYRELSEN 1
KAMMARKOLLEGIET 1
KEMIKALIEINSPEKTIONEN 1
KOMMERSKOLLEGIUM 1
KONJUNKTURINSTITUTET 1
KONKURRENSVERKET 1
KONSTNÄRSNÄMNDEN 1
KONSUMENTVERKET KO 1
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN 1
KUNGL. BIBLIOTEKET 1
KUSTBEVAKNINGEN 1
LIVRUSTKAMMAREN, SKOKLOSTERS SLOTT OCH HALLWYLSKA MUSEET 1
LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET 1
LIVSMEDELSVERKET 1
LOTTERIINSPEKTIONEN 1
LUFTFARTSSTYRELSEN 1
LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN 1
LÄKEMEDELSVERKET 1
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 1
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1
MEDLINGSINSTITUTET 1
MIGRATIONSVERKET 1
MODERNA MUSEET 1
MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR 1
MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING 1
MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING 1
MYNDIGHETEN FÖR SVERIGES NÄTUNIVERSITET 1
MYNDIGHETEN FÖR UTLÄNDSKA INVESTERINGAR I SVERIGE (ISA) 1
NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE 1
NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE 1
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 1
NATURVÅRDSVERKET 1
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET (NAI) 1
NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING 1
OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO) 1
OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING (DO) 1 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET 1
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET 1
POST- OCH TELESTYRELSEN 1
PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN 1
PRESSTÖDSNÄMNDEN 1
RADIO- OCH TV- VERKET 1
REGERINGSKANSLIET 1
REVISORSNÄMNDEN 1
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 1
RIKSBANKEN 1
RIKSDAGENS OMBUDSMÄN JO 1
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 1
RIKSGÄLDSKONTORET 1
RIKSREVISIONEN 1
RIKSTRAFIKEN 1
RIKSUTSTÄLLNINGAR 1
RYMDSTYRELSEN 1
RÅDET FÖR EUROPEISKA SOCIALFONDEN I SVERIGE 1
RÅDET FÖR FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSSAMARBETE INOM EU 1
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN 1
RÄTTSMEDICINALVERKET 1
SAMARBETSNÄMNDEN FÖR STATSBIDRAG TILL TROSSAMFUND 1
SAMESKOLSTYRELSEN 1
SAMETINGET 1
SMITTSKYDDSINSTITUTET 1
SOCIALSTYRELSEN 1
SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET 1
SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN 1
SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET 1
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1
STATENS BIOGRAFBYRÅ 1
STATENS BOSTADSKREDITNÄMND 1
STATENS BOSTADSNÄMND 1
STATENS ENERGIMYNDIGHET 1
STATENS FASTIGHETSVERK 1
STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 1
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 1
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1
STATENS HAVERIKOMMISSION 1
STATENS HISTORISKA MUSEER 1
STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS (SIKA) 1
STATENS INSTITUT FÖR SÄRSKILT UTBILDNINGSSTÖD 1
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 1
STATENS JORDBRUKSVERK 1
STATENS JÄRNVÄGAR 1
STATENS KONSTRÅD 1
STATENS KULTURRÅD 1
STATENS KVALITETS- OCH KOMPETENSRÅD 1
STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION 1
STATENS LJUD- OCH BILDARKIV 1
STATENS MARITIMA MUSEER 1
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 1
STATENS MUSIKSAMLINGAR 1
STATENS PENSIONSVERK 1
STATENS RÄDDNINGSVERK 1
STATENS SKOLVERK 1
STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT 1
STATENS UTSÄDESKONTROLL 1
STATENS VA-NÄMND 1
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 1
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT 1
STATENS VÄXTSORTNÄMND 1
STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1
STATSKONTORET 1
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL 1
STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE (SIDA) 1
STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 1
SVENSKA INSTITUTET 1
SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON 1
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 1
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT 1
TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET 1
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT 1
TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK 1
TULLVERKET 1
TURISTDELEGATIONEN 1
UNGDOMSSTYRELSEN 1
UTLÄNNINGSNÄMNDEN 1
VALIDERINGSDELEGATIONEN 1
VALMYNDIGHETEN 1
VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE 1
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM 1
VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING 1
VETENSKAPSRÅDET 1
VÄGVERKET 1
ZORNSAMLINGARNA 1
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 1
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD 1
SUMMA ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER 200

SUMMA SAMTLIGA MYNDIGHETER 552

Kurt Lundgren tillfogar: ”Till detta lägges den primär och sekundärkommunala byråkratin, minst lika stor, vilket innebär att antalet byråkrater, in toto, uppgår till mellan tio och 15 procent av den totala arbetskraften i landet.”

Ur en läsarkommentarer på Lundgrens blogg:

”Men det värsta är att denna lista är en ‘hård kärna’ av mottagare av offentliga medel.

Sedan finns ju en hel massa offentligfinansierade permanentade beredningar, institut, kommittéer, delegationer och styrelser utöver detta.

En snabb googling ger t.e.x följande:

Nationella sekretariatet för genusforskning
Kärnavfallsfondens styrelse
NUTEK
KK-styrelsen (utses av regeringen 🙂
Centrum för regionalvetenskap (Umeå Universitet)
Statens beredning för medicinsk utvärdering¨
Kommunikationsforskningsberedningen
Regionkansliet
Beredningen för funktionshinder och hjälpmedel
Kemikalieinspektionen
Statens Geotekniska Institut
Utrikespolitiska institutet
Statens Institut för hållbar utveckling
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institut för kommunikationsanalys
Stockholm Environment Institute
Ungdomsstyrelsen
Kommitte för kompetensstegen
Sociala Barn och Ungdomsvården
Nordisk Kommitte för Bioetik
Dentalmaterialutredningen
etc, etc…”

Kurt Lundgrens artikel är alltså från år 2005. Året därpå tillträdde regeringen Reinfeldt. Under hans tid har byråkratin svällt ytterligare. Som en ”förmildrande” omständighet eller ett försvar för denna utveckling har anförts Sverige anslutning till EU. Är inte det ytterligare ett starkt argument för att Sverige bör lämna EU?

Jan Gillberg skrev i DSM 1/2011 – under rubriken ”Rosenbad växer så det knakar” – om detta. Han konstaterade först hur Tage Erlander hade bara ett par medarbetare till sin hjälp i det praktiska arbetet.

”Men så tillträdde Olof Palme som sekreterare i statsrådsberedningen. Till en början – under hösten 1953 – arbetade Palme bara halvtid. Halva tiden gjorde han tjänst som 1 :e byråsekreterare på Försvarsstaben. Men från 1954 gjorde han tjänst som ”Erlanderspojke” på heltid och det fram till 1963, då Palme upphöjdes till konsultativt statsråd.”

”Så såg organisationen närmast Sveriges statsminister ut, när statsministern hette Tage Erlander”, konstaterar Gillberg, och tillägger ”Annorlunda ser det ut i dag liksom det gjorde, när Alliansregeringen tillträdde. Och som vi såg under Tsunamin är det inte säkert att det med dagens mammutorganisation fungerar bättre än på Erlanders tid.”

Jan Gillbergs DSM-artikel fortsätter:

”REGERINGSKANSLI MED DRYGT 4 400 BEFATTNINGSHAVARE

Hur Regeringskansliet inklusive Statsrådsberedningen expanderat kan avläsas i regeringskansliets årligen utgivna telefonkatalog. Den senaste utgåvan är på 290 sidor. Bara namnregistret, som upptar drygt 4 400 namn (!), är på 81 sidor.

Den del av regeringskansliet, som vuxit mest efter att Fredrik Reinfeldt tillträdde som statsminister, är statsrådsberedningen. Antalet befattningshavare inom beredningen har från Reinfeldts första statsministerår till vad som nu senast kan redovisas ökat från 109 till 169.

Där finns en ny sektion, som ägnar sig åt ‘omvärldsbevakning, analys och rapportering’ med hela 22 befattningshavare ledd av kanslirådet Abigail Choate. Sektionen har omnämnts som regeringskansliets eget SÄPO. Tidigare fanns det något som kallades Enheten för beredskap och analys med endast en medarbetare – en departementssekreterare.

Nytt under Reinfeldtåren är också två olika organisationer för krishantering. Den ena kallad Kansliet för krishantering med generaldirektör Christina Salomonsson som chef och som har 5 medarbetare. Den andra kallad Sektionen för krishantering med kanslirådet Kjell Mo som chef och som har 11 medarbetare. Det kan inte alltid vara helt lätt att avgöra, vilken av dessa båda organisationer som skall göra vad. Borde också öppna för tvister i ansvarsfrågor.

En annan ny organisation inom Statsrådsberedningen är Sektionen för strategisk planering med ämnesrådet Annika Brändström som chef och som har 7 medarbetare.

Statsministerns eget kansli hade under Reinfeldts första år 20 medarbetare. Nu enligt den senaste katalogen 26.”

Jan Gillberg frågar:

”• Är regeringskansliets och då i synnerhet statsrådsberedningens utbyggnad ett led i en strategi för att med offentliga medel permanenta moderaterna som ‘statsbärande parti’ med i sin tur ospecificerade globala bindningar ?

• Vad är det för verksamhet man bedriver inom Sektionen för omvärldsbevakning, analys och rapportering? Och vad håller man på med inom Sektionen för strategisk planering? Hur redovisas dessa sektioners verksamhet?

• Hur mycket av statsrådsberedningens verksamhet vore det mer rimligt om den utfördes och finansierades av Moderaternas riksorganisation – visserligen också numera i huvudsak finansierad med statliga medel? För budgetåret 2010/11 beviljades Moderata samlingspartiet 50,8 miljoner i partistöd.”

13 svar

 1. 552 myndigheter?! Varav de flesta sannolikt helt onödiga… Tack Milld för uppdateringen. Trodde de var ”bara” 473… / Pensionär

 2. Kan du Milld försöka förklara hur detta är tillämpbart på Parkingsons lag ????

  • Nog anar jag ett samband med Parkinsons lagar.

   Den första löd:
   ”En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet.”

   Den andra:
   ”Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.”

 3. Tack för denna upplysning. Jag länge önskar en sammanställning av detta. Får nu anledning att länka hit, och därmed även och förhoppningsvis öka antalet läsare på din blogg.

 4. Förvisso ett nollsummespel men Premiepensionsmyndigheten har upphört och ersatts av Pensionsmyndigheten.

  mvh,

  Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare

 5. Byråkrati kostar, jag tror vi mest förlorar på att vara med i EU.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 6. Mild! Det här är bland det bästa blogg du skrivit på länge! Bland det bäste jag läst på länge. Ska försöka läsa mer DSM. Tack för upplysningen!

 7. […] ju fortsatt att expandera under regeringen Reinfeldt. Det handlar nu om 7.000 miljoner kr om året. Listan på olika myndigheter blir mycket […]

 8. […] Redan i sig vore detta värdefullt. Till detta kommer det exempel som därmed sätts. Vad som måste ske – för att kunna nedbringa skattetrycket – är ju drastiska ingrepp mot den galopperande byråkratin. […]

 9. […] Sverige får en ny myndighet, utöver de som tidigare fanns. […]

 10. […] En del av förklaringen till detta är byråkratin. I Sverige finns en hel djungel av myndigheter.  Till antalet handlar det om 200 olika förvaltningsmyndigheter. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: