• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svenska härdsmältor

Den svenska kärnkrafts- energihanteringen utgör i sig exempel på en form av härdsmälta – en mental sådan. I förlängningen kan vänta en härdsmälta även i en svensk reaktor.

Det började med kärnkraftsomröstningen 1980. Där fanns inte två alternativ – ett klart ja och ett klart nej.

Istället var antalet ”alternativ” tre:

• Linje 1 (stödd av Moderaterna) uppfattades som ett ja.

• Linje 2 (stödd av Socialdemokraterna) kallade sig ”Avveckling med förnuft”, och ville fördubbla antalet reaktorer.

• Linje 3 (stödd av Centern och VPK) ville stoppa vidare utbyggnad och avveckla inom 10 år.

Linje 1 och 2 hade identiska texter på sina valsedlar:
”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.”

På linje 2:s valsedel fanns även denna deklaration:
”Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning.”

En självklar utgångspunkt under denna folkomröstning var att det gällde att klara Sveriges behov av energi.

Flest röster fick linje 2, ca 40%.
Vad hände sedan?

Jo, den socialdemokratiska partiledningen svängde i frågan om svenskt EU-medlemskap. 1994 baxades Sverige – som redan hade ett väl fungerande EES-avtal för fri handel – in som medlem i EU.

EU har sedan successivt gått mot ökad överstatlighet. En utveckling som kröntes av Lissabonfördraget, undertecknat av Fredrik Reinfeldt år 2007.

Innan dess hade den svenska el-marknaden ”avreglerats”, som det heter. Och den svenska vattenkraften är inte längre reserverad för i första hand svenska behov.

Kärnkraften har inte avvecklats. Inte ens när reaktorerna redan är gamla och slitna. Detta har lett till ideliga avbrott och ytterligare höjt redan alltför höga el-priser. Det rymmer dessutom en allvarlig säkerhetsaspekt.

Som om detta inte vore nog tar man nu ut mer effekt, dvs höjer temperaturen,  i svenska kärnkraftverk.  Varigenom riskerna växer ytterligare.

Hur kommer Fredrik Reinfeldt att låta, när en härdsmälta i en svensk reaktor blivit ett faktum?