• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fyra bollar i luften

En rapport om vitboksarbetet:

1.

Ett sammandrag på 184 sidor är nu under tryckning. Boken beräknas bli klar i mitten av juni. Den kommer att säljas till en kostnad av 60 kr plus porto (33 kr). Beställningar kan således göras genom att sätta in summan 93 kr på postgiro 80 73 30 – 6.

En mängdrabatt kommer att erbjudas, men den blir avhängig hur mycket boken visar sig väga och vilka viktgränser hos posten som blir relevanta.

2.

I samband med framarbetandet av detta bokmanus har uppdateringar gjorts av materialet på webben.

Detta gäller dock bara html-filerna – pdf-filerna får anstå till senare.

3.

Härnäst kommer ett nytt original för vitbokstabloiden att framarbetas, på 8 sidor istället för bara 4.

4.

Vilande är framställandet av nya vitboksfilmer, men så snart tabloiden är färdig kommer detta arbete att återupptas.

Hittills är sju filmer klara.

Med förprogrammerad hjärna

I valrörelsen 1988 anklagade Sten Andersson (s) Bengt Westerberg för att ha en ”felprogrammerad hjärna”. Detta gjorde Westerberg mycket upprörd.

Jag förstår alltmer varför.

Det var nämligen en mycket träffande liknelse.

Till det demokratiska samtalet och en intellektuell hållning hör ju att inte bara ha bildat sig en egen uppfattning och att stå för en övertygelse. Dit hör även att kunna respektera meningsmotståndare, genom att lyssna på vad de har att anföra. Dit hör en förmåga att ta intryck av nya fakta. Denna hållning brukar också förknippas med liberalismen.

Trots att Bengt Westerberg varit partiledare för Folkpartiet, det svenska parti som ska företräda liberalismen, befinner han sig så långt ifrån denna hållning som det bara går att föreställa sig.

I debatter uppträder han som en slugger. Således har han kopplat invandringskritik till Auschwitz: ”Ny Demokrati skyller alla problem på invandrarna, nazisterna i 30-talets Tyskland skylde alla problem på invandrarna”. I konsekvens med den synen på meningsmotståndare kunde Westerberg inte sitta kvar i TV-soffan valnatten 1991, när Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kom in i studion. (f.ö. skilde dessa två, som de flesta invandringskritiker, på invandrare och invandrare. NyD var anhängare av större arbetskraftsinvandring).

Sin sluggerstil visade Westerberg upp också i TV8:s ”Angeläget” helt nyligen, då han påstod att Sverigedemokraterna vill göra det helt omöjligt att söka asyl i Sverige.

Här vill jag bygga på med två nya westerbergare.


1.

I ett svar på ett brev från Inger-Siv Mattson, där hon anfört Erlandercitat från 1965, skrev Bengt Westerberg:

Invandringen till Sverige var som Ni vet mycket omfattande under de år Tage Erlander var statsminister. Man satsade under 1950- och 60-talen mycket medvetet på att locka hit personer från andra länder för att kunna möta den stora arbetskraftsefterfrågan som då fanns.Jag tror inte Tage Erlander på något sätt hade instämt i Er bedömning av det Sverige vi lever i i dag. I likhet med mig och många andra hade han ansett att Sverige är ett av de bästa samhällena man kan leva i. Det är ju bl a därför det är attraktivt för människor i många andra, mindre lyckligt lottade samhällen.

Svaret vittnar om hur Bengt Westerberg, vilket ofta är fallet med pk-iter, fallit offer för sin egen propaganda. I själva verket är det skillnad på invandring och invandring. Invandringskritiker förkastar som regel inte varje form av invandring.

Samma sak gäller naturligtvis för en stor politiker som Tage Erlander. Hade han levat idag skulle han klart kunnat uppfatta kontrasten mellan 60-talets invandring av arbetande finländare och 2000-talets bidragsinvandring av människor från Afrika och Mellanöstern.

Det uttalande från Tage Erlander, som Westerberg inte låtsas om, löd:

Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.

2.
Den 26/5 -10 skrev Westerberg en artikel i Aftonbladet, under rubriken ”Tuffare asylpolitik tvingar flyktingar under jord” .

Han pläderade där för att asyl ska ges åt människor som vistats illegalt en längre tid i Sverige, och åt människor med sociala svårigheter som önskar få svenskt PUT.

Merit Wager kommenterade detta på sin blogg:

…är kopplingen mellan ”tuff asylpolitik”, ”tvingas” och ”flyktingar” å ena sidan och det som kan läsas i ovanstående lilla citat lika med noll. Det finns alltså ingen koppling alls. Man kan inte invandra till Sverige som åldringar och bli omhändertagna här, man kan inte invandra för att man har vårdbehov som dessutom i mer än 99 fall av 100 kan tillgodoses i hemlandet.Utlänningslagen – ja, det kan vara tråkigt med lagar ibland, det verkar Bengt Westerberg också att tycka – medger varken åldrings- eller sjukdomsinvandring. Och det har inget att göra med ”asylpolitiken”.man ska helst inte heller skriva så okunniga texter och blanda ihop begreppen så till en milda grad som Bengt Westerberg gör.

Westerberg skrev också: ”Efter fyra år kan en gömd flykting lämna in en ny asylansökan. Att personen har levt gömd under lång tid måste rimligen vägas in när en ny ansökan prövas.”

Merit Wagers kommentar:

…”en gömd flykting”? Flyktingar får asyl, de gömmer sig inte. Människor som har styrkt sin historia och sin identitet och har sådana skäl som utlänningslagen anger för flyktingskap, beviljas asyl – som flyktingar. Människor som inte beviljats asyl och inte heller fått skydd och inte anses falla under någon annan kategori som ger uppehållstillstånd ska, enligt lag, lämna landet.

Wager konstaterar sedan att Westerberg ändå ställer en berättigad fråga: ”Hur pålitliga är då myndigheternas bedömningar av riskerna?”

Och hon konstaterar:

Svaret kan vara att de är ungefär lika pålitliga som det övriga rättsväsendet. Eller kanske lite mindre pålitliga. Men inget/inga system är hundraprocentiga. Det blir dock mycket, mycket lättare för Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare att bedöma eventuella asyl- och skyddsskäl om de vet vem som sitter på andra sidan bordet och från vilket land vederbörande kommer. Det vet  Migrationsverket inte i omkring 95 % av fallen…

Bengt Westerberg representerar en patologisk godhet, men springer ifrån notan. Andra får betala.
Dessvärre är det denna sjuka hållning som präglat svensk politik alltsedan han reste sig ur TV-soffan 1991.

Med facit

Den stående kommentaren, när makthavare ertappats med fingrarna i syltburken, eller i övrigt gjort ett uppenbart misstag, är  ”det är lätt att vara efterklok”.

När man sitter med facit i hand kan alla veta hur man från början borde ha gjort.

Det märkliga är att detta synsätt inte gäller invandringspolitiken. Där gäller istället raka motsatsen. Bara gasa på mera.

Hur får man det att gå ihop?

Jo, man hänger sig åt ett önsketänkande: om det eller det bara åstadkoms, då kommer mångkulturen att fungera utmärkt.

Konkret handlar det om mer resurser och en intensivare uppfostran av svenskarna.

Således vill Mona Sahlin pytsa in ytterligare 15 miljarder det stora svarta hålet för ”integration”. Och höja skatterna. Och se till att ”de bästa lärarna” hamnar i invandrartäta skolor.

Således ska Sverigedemokraterna nu stoppas ”till varje pris”.

Om detta innefattar direkt valfusk har inte uttalats, men några etiska spärrar finnas knappast.

Åtminstone socialdemokrater har ju där ertappats ”med fingrarna i syltburken” när de skulle hjälpa gamla att rösta.

Fråga 21

Denna fråga rymmer två delfrågor:

I. Varför författa en vitbok?

II. Varför trycka upp den?

I.
Syftet är att – så långt möjligt – presentera en sammanhängande, systematisk och översiktlig dokumentation kring Sveriges väg från folkhem och välfärdssamhälle till ett s.k. mångkulturellt samhälle.

• Dels hur det gick till – vilka som varit pådrivande och vilka som försökte göra motstånd.

• Dels vilka konsekvenser denna samhällsomvandling har fått.

En dokumentation som görs tillgänglig för alla på webben, med möjligheter till uppdateringar och fördjupningar. En form av faktabank, med en struktur som gör det lätt att hitta rätt.

II.
Vitboken trycks nu upp i ett sammandrag på 180 sidor. Boken i sin helhet skulle kräva kanske 700 sidor.

Syftet med denna upptryckning är göra det centrala i materialet lättare tillgängligt. Alla har inte internet, men även många som kan både läsa på sin skärm och printa ut pdf-filer på sin skrivare kanske vill ha materialet i bokform, då det blir både lättare att läsa och möjligt att placera i en bokhylla.

Eller att ge som gåva till en utvald. Omslaget ska bli sådant, att det lockar till läsning.
Priset blir inte sådant att någon av ekonomiska skäl ska behöva tveka att köpa ett exemplar.

(Vissa planer finns även att i ett senare skede trycka upp vitboken i sin helhet, kanske som en trilogi. Detta kommer i så fall att ske tidigast under hösten, förmodligen inte förrän under 2011.)

Av olika skäl har det blivit en del förseningar. Som det nu ser ut kan det tryckta sammandraget av vitboken komma att finnas tillgängligt i mitten av juni.

Fråga 20

Nästan alla gör anspråk på att vara demokrater.

För ett antal partier ingår t.o.m. detta i partinamnet:

– socialdemokraterna
– kristdemokraterna
– sverigedemokraterna
– nationaldemokraterna
– landsbygdsdemokraterna.

Ett objektivt kriterium är dock om man anser

a) att folkviljan skall respekteras

b) att medborgarna ska få tillgång till en allsidig information

c) att yttrandefrihet ska tillkomma även meningsmotståndare.

Se vidare här.