• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Migrationsdomstolarna

Utlänningsnämnden tillkom 1992 för att avlasta invandringsministern och regeringen enskilda ärenden. Den fungerade som en instans för överklagande av beslut från Migrationsverket (som 1992 hette SIV – Statens Invandrarverk).

De gånger som UN beslutade annat än bifall blev inte populära hos berörda utlänningar, men heller inte i media. I kvällspressen kunde nämndens ledamöter hängas ut med stora förbrytarporträtt och göras personligen ansvariga för om avvisade utlänningar fick det svårt.

Det var efter ett intensivt kampanjande från framförallt Miljöpartiet och kyrkliga företrädare som Utlänningsnämnden avskaffades år 2006 och ersattes med ett domstolsförfarande.

Det skulle bli en dyr reform, som tog domstolsresurser i anspråk där man redan hade svårt att hinna med sina brottmål.

Ur TT-telegram i SvD den 28/5 -05:

”När den nya processordningen för utlännings- och asylärenden träder i kraft behöver Migrationsverket 120 tjänstemän som företräder verket i de nya migrationsdomstolarna och som ska pröva hinder för att verkställa avvisningar av flyktingar.”

”Den nya ordningen kommer därtill att kräva nyrekrytering av 580 jurister till domstolarna före omläggningen. Till detta kommer fler advokater att behöva biträda de asylsökande i domstolsförhandlingarna och domstolarna behöver anlita fler tolkar.”

Förhoppningen från pk-iterna med reformen var naturligtvis att fler utlänningar – helst alla – skulle få stanna med det nya systemet.

Även vi invandringskritiker kunde se möjligheter till en förbättring, genom att det tidigare systemet med ständigt nya ansökningar till Migrationsverket försvann, ett system som i slutänden genererat PUT på ”humanitära grunder” till så många utan asylskäl.

Det nya systemet innebar att man kunde överklaga en gång till Migrationsverket, därefter gick ärendet till en Migrationsdomstol. Ett nej där kunde överklagas till MigrationsÖVERdomstolen, som kunde välja att ta upp fallet eller avstå.

Viktigt är att notera skillnaden:

• I Migrationsdomstolarna dömer företrädare för de sju riksdagspartierna, tillsammans med en domare

• I MigrationsÖVERdomstolen sitter bara jurister.

Nu har det gått några år, och vi har facit. Hur gick det?

För det första har det visat sig att berörda utlänningar inte är mer benägna nu än tidigare att acceptera något beslut som går dem emot, de stannar bara kvar i landet. Tidigare kallades de ”illegala flyktingar” i media (men vore de verkligen flyktingar så hade de inte behövt vara illegala, de hade ju fått sin sak prövad) – nu kallas de ”papperslösa” (dvs de har vägrat uppvisa några id-handlingar för svenska myndigheter).

Som envar kunnat notera ställer vårt etablissemang upp på dessa ”papperslösa”. Man vill i stort sett ge dem samma rättigheter som personer med PUT (för vilka man redan tidigare genomdrivit i stort sett samma rättigheter som för svenska medborgare).

En variant (som framgått genom ”miggors” texter på Merit Wagers blogg) är också att personer som avvisats och lämnat Sverige kort därpå kommer tillbaka och lämnar in en ny asylansökan – som Migverket då måste behandla!

Till detta kommer de domar som avkunnats i Migrationsdomstolarna. De kan sägas avspegla de politiska åsikter kring invandringen som dominerar inom 7-klövern.

Ur Dagens Juridik den 7/1 -10:

”Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd i strid med lag”

”En romsk familj som utsatts för förföljelse och trakasserier av albaner fick tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, trots att familjemedlemmarna saknade pass.Migrationsdomstolen fann att pappan var i behov av ett års rehabilitering under överinseende av behandlande läkare i Sverige och att fortsatt omvårdnad i Kosovo skulle äventyra hans vidare förbättring.

Migrationsdomstolen menade att det var uppenbart att regeringen inte haft rätt att utfärda en bestämmelse om krav på giltigt pass för att ett uppehållstillstånd ska kunna utfärdas, och beslutade därför att inte tillämpa regeln.”

MigrationsÖVERdomstolen gav dock domstolen bakläxa, konstaterade att tidsbegränsat uppehållstillstånd inte kan beviljas den som saknar en giltig passhandling.

Ett annat fall beskrivs i Fria Tider den 8/1 -10:

”Domstolen struntade i lagen – somalier fick stanna. Trots skenäktenskap och avsaknad av pass”

”Migrationsöverdomstolen har städat lite och upphävt ytterligare en felaktig dom där Migrationsdomstolen försökt strunta i svensk lag och ge uppehållstillstånd till en somalier som avslöjats med att ingå skenäktenskap.”

”Migrationsdomstolen, bestående av bland annat nämndemannen Aydin Aydin (s) och föredragshållaren Lana Rozbayani, fick sig därmed en rejäl bakläxa. De måste i fortsättningen läsa lagen som de hänvisar till innan de delar ut uppehållstillstånd.”

Fria Tiders påpekande väcker ju en annan fråga: kan det sitta människor i dessa domstolar som själva en gång kommit till Sverige och fått PUT utan att ha visat upp id-handlingar?

Fria Tider beskriver den 7/1 -10 ett annat intressant fall:

”Somalier var hemma i 8 år – PUT återkallas ej”

”… Migrationsverket kan bara i undantagsfall dra in ett uppehållstillstånd på grund av att utlänningen lämnat Sverige.”

Så försökte man nyligen göra med en somalisk kvinna som så fort hon hade fått PUT återvände hem igen, för att därefter stanna i Somalia i 8 år. Men när Migrationsverket drog in uppehållstillståndet överklagade kvinnan beslutet och skyllde på att hon ‘inte kunnat lämna Somalia’ av olika anledningar – bland annat stridigheterna i huvudstaden.”

”…Migrationsdomstolen väljer nu att tro på kvinnan och skapa ny praxis. Även den som egentligen aldrig bott i Sverige – förutom under perioden för asylansökan – och sedan dess frivilligt varit hemma igen i närmare ett decennium, ska således få ha kvar sitt PUT och sina förmåner även i framtiden.”

”Nu måste migrationsdomstolarnas arbete granskas!” skrev Gustaf Janson den 7/1 – 10 på Newsmill:

”En juridiskt rättssäker bedömning av ärenden får alldeles uppenbart stå tillbaka för bevekelsegrunder starkt färgade av respektive partis och nämndemans politiska agenda. Mig veterligen finns det ingen oberoende instans som granskar migrationsdomstolarnas arbete ur ett juridisk perspektiv. Detta är naturligtvis alldeles horribelt. Likväl som att andra myndigheters verksamhet granskas borde självfallet samma sak gälla migrationsdomstolarna.”

Fria Tider har f.ö. haft en mycket bra artikelserier i detta ämne.

Och Fria Nyheter redovisar en lista på Migrationsdomar, 35 fall som visar hur PUT beviljats på de mest skiftande grunder

Arabiska som knappt talar arabiska får PUT på grund av ondskefull farbror
– Skenäktenskap inte skäl att återkalla PUT
– Barn som blev apatiskt gav PUT till hela familjen
– Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT
– Kamerunier som inte vill bli kung får PUT
– Psykintyg och social situation gav PUT
– Risk få leva i ovisshet om utvisningstidpunkt gav PUT
– Psykproblem och nätverksbrist gav PUT
– Risk för social utstötning i Sudan ger PUT
– Påstådda problem med Al-Quaida-sympatiserande poliskår gav PUT
– Risk för hedersvåld och tvångsgifte gav PUT till kvinna med dotter
– Qusaj Husseins livvakt med familj får stanna i Sverige med PUT
– Familj från Afghanistan får PUT på grund av hämndlysten talibankommendant
– Påstådd fatwa gav PUT
– Man från Afghanistan får PUT på grund av psykproblem efter övergrepp från kidnappare
– Man från Irak vägrar arbeta med annat än musik, får PUT
– Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT
– Hävt faderskap medför inte förlust av medborgarskap
– AIDS gav PUT
– Albansk blodfejd skäl till PUT
– Makarna träffades inte innan giftermål, inget skenäktenskap enligt Migrationsdomstolen
– Familj från El Salvador får PUT som skyddsbehövande trots vaga och motstridiga uppgifter om hot
– Par med barn får PUT på grund av att de har svårt att klara sin försörjning i Mongoliet
– Marockansk ogift kvinna med barn får PUT på grund av hedersvåldsrisk, risk för social utstötning och risk för barnets psykosociala utveckling
– Tanzanier får PUT på grund av dialysbehov
– Skottskada hos yngling gav anhöringinvandrarrätt åt föräldrar
– Familj från Rumänien får uppehållsrätt då kvinnan intygar att hon arbetar 8 timmar i veckan
– Identitetslös somalisk kvinna fick PUT
– Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd
– Militant islamist från Uzbekistan får PUT
– Manipulerade fingertoppar gav PUT
– Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk

För att summera:

Utlänningsnämndens ledamöter utgick, åtminstone i huvudsak,  ifrån svensk lagtiftning och svenska intressen. Migrationsdomstolarna befolkas nu uppenbarligen av godister av det grövre slaget, för vilka svenska intressen är utan betydelse.

Vem kan i längden gagnas av det samhälle som de håller på att skapa?