Brobyggande?

soderrum

Det blev nära att jag råkade halka in på minerad mark med min film ”Värre än Ebola”. Situationen i vårt samhälle har ju nu blivit så absurd, att det kan vara svårt att försöka sig på ironi och satir. Det är farligt lätt att bli missförstådd.

Så låt mig förtydliga: jag anser inte på allvar att några broar ska sprängas – inte runt Södermalm och heller inte någon annanstans. Det som fortfarande fungerar av infrastruktur i Sverige ska vi vara rädda om!

I stället för att riva broar ska vi snarare sträva efter att bygga broar!


fartyget

Utgångspunkten är alltså att Sverige befinner sig i en utförsbacke och att massmedia i det sammanhanget spelar en central roll. Istället för att allsidigt och sakligt informera medborgarna, istället för att vara fora för en fri och relevant debatt, ägnar sig massmedia åt mörkläggningar, desinformation och förföljelse av oliktänkande.

Ämnesmässigt handlar det om probleminvandringen och mångkulturen, men också om rusofobi, krigshets och natoanslutning.

Trots massmedias antidemokratiska och destruktiva funktion har journalisterna en självbild av att representera positiva värden som öppenhet och transparens, tolerans och demokrati.

De är säkert ändå medvetna om förtroendeklyftan, att det finns en misstro mot dem från många medborgare. Ur makthavarhorisont bottnar dock detta i tillkortakommanden hos medborgarna själva, som ”okunskap”, ”rädsla” och ”fördomar”.

Makthavarna borde därför välkomna tillfällen att förtydliga sina egna ståndpunkter.


Jag vill härmed skissa på ett projekt av ”brobyggande”!

Alexandrines Bro 1

Granskning Sverige utför redan ett föredömligt arbete, som skulle kunna utvecklas.

Kretsen av invandrings- och regimkritiker har ju utvecklats påtagligt sedan början av 1990-talet, med pionjärer som bl.a. Eva Bergkvist med tidningen FIIN och Ingrid Björkman, dessförinnan  BSS/SD och Sven-Olle Olsson.

Det finns/förekommer nu:

• webbsidor

• radioprogram

• filmproduktion

• tidningar

• bokutgivning

• flygblad och tabloider

• e-postutskick

• torgmöten

• föreläsningar

Vi invandringskritiska utgör därmed en ganska bred samling av olika individer och grupperingar. Detta kan rymma samtidigt både en styrka och svaghet, både problem och möjligheter.

En förklaring till att vi lyckats så pass väl och fått så mycket uträttat ligger i att envar kunnat fokusera på det man känt starkt för och varit bra på, ligger i individuell frihet och eget handlingsutrymme.

Här finns, vill jag tro, en potential till mer av samverkan. Som nätverk skulle vi – både genom samordning och aktivering av fler – gemensamt kunna utveckla mer kraft än vad vi förmår bara var och en för sig.


murvelgr

Med Granskning Sverige som modell skulle vi kunna på ett mer systematiskt och målmedvetet sätt försöka bevaka och punktmarkera makthavare. Jag tänker då inte bara på massmedia och journalister, utan också på politiker och myndighetsföreträdare.

När en makthavare säger eller gör något av principiell betydelse, eller när något särskilt inträffat, kan det ge anledning att agera.


Medan GS hittills ringt upp utan förvarning skulle vi här kunna börja med att höra av oss per brev med frågor. Därefter kan detta följas upp med telefonsamtal. Resultatet skulle sedan publiceras via kanaler som vi har till förfogande.

Värdet skulle kunna ligga i att journalister och andra makthavare får känna sig mer påpassade, samtidigt som en viktig information kan föras ut till fler.

Några konkreta exempel:

1. 

Mitt brev till en kolumnist i Aftonbladet, utifrån vad hon just skrivit.

2.

Vad Karl-Olov Arnstberg skrev om Ullenhags ”myter”: kommer den nya regeringen att låta denna webbsidespropaganda stå kvar?

donullenhag

3.

Den Röda-Kors-insamlare som kördes iväg från offentlig plats av ”beskyddare” till en tiggare. Här skulle företrädare för Röda Korset, kommunpolitiker och myndigheter kunna konfronteras med ärendet.

I detta koncept av ”Brobyggande” skulle ligga dels en organisatorisk samordning, dels en viss ”kalibrering” av argumenteringen.


Läs mer

Finns det samariter på Södermalm?

Fria Tider

GRANSKNING SVERIGE

Mörkläggning

Nya Tider

Tabloiderna

Ullenhags teser

Korrekthetens pris?

30x30

SVT hade i kväll ett program om den stora skogsbranden.

Också TV4:s ”Kalla fakta” har tidigare haft ett program om branden.

En människa omkom och en blev svårt skadad av branden.  Vad som framgick särskilt av SVT-programmet var hur nära det var att fler människor hade omkommit. Många fick just ingen varsel, tvingades fly i panik för att rädda livet.

Med mindre gynnsamma väderförhållanden i slutskedet kunde invånarna i hela Norberg kommun ha tvingats till evakuering.

Branden började på en yta av bara 30 x 30 meter, men fick alltså denna enorma spridning. Hur förklara det? En orsak var bristande ledning för brandbekämpningen, från första början.

Hade det med bristande fortbildning att göra?

Och kan det i sin tur ha haft samband med prioriteringen av jämställdhet och andra pk-målsättningar inom ledningen för MSB?

Det ska jag ta upp i en kommande bloggtext!

msbkat


Läs mer

http://janmilld.wordpress.com/2014/08/05/pladderkulturens-pris/

http://janmilld.wordpress.com/2014/08/08/sakerhetsintressen/

Juridiskt nytänkande?

sexkop

Ett förslag i Stefan Löfvens feministiska regeringsförklaring har, tycker jag, hamnat i mediaskugga, har inte rönt den uppmärksamhet som det förtjänar. Det rör sig ju om tankegångar vilka kan bära fröet till ett radikalt rättspolitiskt nytänkande på global nivå.

Efter de 34 BGF-kommentarerna till regeringsdeklaration finns ett PS med följande lydelse:

”Dessutom ska, enligt regeringsförklaringen, sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands.

Vilka kommer då att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla även för

a) naturaliserade svenskar, dvs invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ’papperslösa’, som rest utomlands och köpt sex?”


Om vi här försöker bena ut möjliga konsekvenser av regeringsförslaget om globalt sexköpsförbud, då anmäler sig ytterligare ett antal frågor.

Till att börja med må förutsättas att förbud mot sexköp på svenskt territorium ska gälla för alla svenskar.

Vidare kan förutsättas att för i varje fall etniska svenskar, möjligen envar med svenskt pass och svenskt medborgarskap, ska förbudet dessutom gälla i alla andra länder, vara globalt.

En reflexion kan här infinna sig beträffande personer med förfalskade svenska pass eller svenska pass som inte är deras. De har pass, men är inte svenska medborgare – skulle de därmed undgå att omfattas av sexköpslagen?

Kanske blir det att i onödan komplicera bilden.

svmedborgare

För det fortsatta resonemanget, låt oss hålla oss enbart till etniska svenskar med riktiga svenska pass. Klart blir att lagen här utöver knytningen till svenskt territorium knyts till individen. Lagen blir liksom en ryggsäck som individen bär med sig, oavsett var i världen han (eller hon?) reser.

Det här kan ju sätta fantasin i rörelse och inbjuda till att tänka sig olika scenarior. Först handlar det då om dessa svenskar. I princip skulle deras juridiska ryggsäckar kunna fyllas på med fler speciallagar i främmande länder, lagar gällande bara för dem.

Samtidigt uppstår ju frågan om andra länder skulle kunna driva igenom en motsvarande lagstiftning för sina medborgare utomlands. Hur blir det då om det kommer hit t ex en italienare och sexköp i Italien är tillåtet? Kan då denne italienare slippa att omfattas av den svenska lagen i Sverige?

Eller om det kommer en tysk och det i Tyskland är fri fart på vägarna…?

En ytterligare komplikation kan uppstå vid dubbla medborgarskap, vilket ju blivit allt vanligare. Vilket lands lag ska gälla för den personen, om han/hon befinner sig i tredje land?


I förlängningen av det här juridiska nytänkandet från våra nya regering – om det får internationellt genomslag – skulle vi kunna gå mot en värld där lagarna följer individen istället för att vara knutet till ett visst landområde?

rattsvarld


Läs mer

Kriminalisera DN-torskarna!

Prostitution – slaveri

2014 – ett rymdäventyr

armalare

rymdfararen

sskattmuppspark

muppsparken


 Från Thoralf Alfssons blogg:

Skärmavbild 2014-10-12 kl. 14.56.18

Några ”PUNCH-LINER”

Adolf Hitler Saluting, 1934

Känner du till Godwins lag?

Just i onsdags blev jag påmind om den av en läsare, och det passar faktiskt bra – det var samma dag som vår nye statsminister hade debattpremiär i riksdagen.

Godwins lag beskrivs i Wikipedia så här:

”Godwins lag handlar om fenomenet att diskussionstrådar… oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister. … Lagen formulerades av Mike Godwin år 1990:

…’I takt med att en Usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett’. Att sannolikheten går mot ett betyder att det förr eller senare kommer att ske. Anspelningar på lagen syftar på att vidare diskussion kommer att vara lönlös, och den som liknar sin åsiktsmotståndare vid nazister kan anses ha förlorat diskussionen.”

hakkors1

Stefan Löfven gav direkt prov på Godwins lag, när han i riksdagen talade om Sverigedemokraterna. Som motivering till att han som statsminister inte talar med företrädare för SD anförde han att det på 1990-talet skulle ha förekommit hakkors i SD-demonstrationer.

Jag vet att SVT och/eller TV4 haft ”dokumentärer” om Sverigedemokraternas historia, med filmbilder på sådant – men det var inklippt från andra organisationers evenemang.

Själv har jag aldrig sett vare sig rörliga bilder eller stillbilder från någon SD-demonstration, där hakkors förekommit. Om sådana funnits att tillgå, skulle då inte dessa ha fångats upp av Expo och manglats ut i Expressen, åtskilliga gånger?

hakkors2

Jimmie Åkesson lät aningen tafatt i sitt svar till Löfven. Han förnekade inte att hakkors skulle ha förekommit i SD-demonstrationer – hur tolka det?

- Vet han där något som jag inte vet?

- Eller har han själv gått på pk-propagandan, gjort en lögnaktig verklighetsbild till sin egen?

Ovedersägligt är att det i SD:s periferi funnits en del hönshjärnor. Ett exempel är Tina Hallgren-Bengtsson i Höör, som 1996 vid ett tillfälle skrudade sig i full nazi-mundering på ett slags partaj. Hon var då inte längre SD-medlem, men hade året innan funnits i partiledningen.

Denna maskeradincident i Höör var väl töntig, men i sak ganska så harmlös. Betydligt värre är om man gör sig skyldig till misshandel av en annan människa och där är det ju sverigedemokraternas motståndare som utmärkt sig!  Våldet mot sverigedemokrater har hela tiden bagatelliserats i media och av politiker i ansvarig ställning.

jl2_copy

En del fläckar finns kanske också på SD, från dess första år, men varför mäts det med så olika mått?

Olika f.d. nazister blir förlåtna, ja till och med hyllade och kanske försedda med generösa projektbidrag om de lämnar sin tidigare bana för att istället bli politiskt korrekta. Skulle de däremot gå över till att bli  fredligt arbetande invandringskritiker med ett lagom-perspektiv, då gäller inte detta.

lagom

PROBLEMET i sammanhanget är alltså inte någon nazism – verklig eller bara orättvist pådyvlad – problemet är invandringskritiken. Så har det varit ända sedan första början.

webbsidan för ”Exit” framgår att det är bort från ”nationella rörelser” som individer ska räddas.


Här finns alltså en falskhet, men för att kunna fullfölja mitt resonemang måste jag nu bortse från denna. Här förutsätter jag mig ha med ärliga människor att göra – människor som verkligen vill Sveriges bästa och därför också önskar en väl fungerande demokrati.

Det sakligt ändamålsenliga blir då att hos andra individer/partier

a) se till rörelseriktningen

b) uppmuntra till bra ställningstaganden

c) ta fasta på även positiva moment och

d) söka efter gemensamma utgångspunkter.

sdsippa

Ingen kan rimligen hävda att Sverigedemokraterna idag är samma parti som för 15-20 år sedan.

Ingen kan rimligen hävda att något av riksdagens åtta partier är nazistiskt (däremot måste det demokratiska sinnelaget ifrågasättas hos i varje fall  Vänsterpartiet).

Då är jag  framme vid en första ”punch-line”.

Sverigedemokraterna har här missat att mejsla fram en alternativ grundsyn till den politiskt korrekta. Istället accepterar man tidskriften Expos förutsättningar, med etiketteringar och kopplingar, beröringsskräck och guilt-by-association.

pe

Ett helt konkret exempel är det Patrik Ehn skriver i Nationell Idag nr 38/2014:

”Sverigedemokraternas partimedlemmar är i bedrövande hög grad politiskt och ideologiskt oskolade, och ju kortare en person varit SD-medlem desto hopplösare är ofta fallet. Sverigedemokraternas medlemmar måste helt enkelt skolas och bildas, men partiet har inte haft tid och intresse att göra det.

2004 höll jag i en grundkurs för sverigedemokrater som folkbildaren och dåvarande partisekreteraren Jan Milld hade tagit fram. 

Därefter har inget hänt förutom att man som SD-medlem hotas av uteslutning om man närvarar på Jan Millds föredrag. Så illa är det.”

SONY DSC

Till bilden hör att jag lämnade Sverigedemokraterna på eget initiativ år 2005, blev inte utesluten. Utträdet skedde inte i någon protest. Tvärtom deklarerade jag min avsikt att fortsätta rösta på partiet, och mana andra till att också göra det.

Efter min SD-tid har jag medverkat i utgivningen av först  SVIC, sedan tabloiderna – en opinionsbildning som SD kunnat dra fördel av.

signal

Vad kan då ligga bakom det faktum att jag tydligen blivit så peststämplad?

• I första hand gäller det förmodligen den kritik som jag framfört kring judisk makt och  ”agendajudars” agerande till förmån för massinvandring och mångkultur.

• Efterhand har jag också fört fram en hel del kritik mot SD:s agerande, eller brist på agerande.

• Möjligen störs man redan av det faktum att jag ägnat mig åt fri opinionsbildning, helt utom partikontroll.  Det kan låta skruvat, men behandlingen av Thoralf Alfsson i Kalmar pekar faktiskt i den riktningen!

Mina åsikter har alltid varit offentliga, de framgår här på bloggen, i filmer och  tidningsartiklar. Alla kan naturligtvis inte hålla med mig om allt. Det gör jag inte ens själv. Jag har befunnit mig i ideologisk utveckling alltsedan 60-talet. Dessutom förändras ju själva verkligheten.

Med andra ord: vad är det i min åsiktsinriktning som ur SD-ledningens horisont är så gravt komprometterande att SD-medlemmar skulle behöva riskera uteslutning om de vistas i samma lokal som jag och lyssnar på vad jag har att säga???

talare

Låt oss ändå för resonemangets skull förutsätta att jag bär på åsikter som alls inte stämmer med SD:s partilinje… här kommer då min stora PUNCH-LINE:

Ska vi inte kunna förutsätta att varje medborgare, inklusive medlemmar i Sverigedemokraterna, har en INTEGRITET?

Dvs att SD-medlemmar är vuxna människor, med egen omdömesförmåga. Så att de kan ges förtroende att lyssna och läsa, ta del av olika fakta och allehanda argument, för att i slutänden själva dra sina slutsatser och bestämma vad de vill tro?

Bokbal

Det enda rimliga, om man ska utesluta medlemmar, måste vara deras eget agerande:

• för de fram åsikter, propagerar de aktivt, för sådant som är oförenligt med partiets politik?

• begår de handlingar som inte kan tolereras?

• visar de lojaliteter åt annat håll än Sverige och svenskarna?

bgtumme


Läs mer

Tabloidarmöte i Göteborg

Journalistik som människojakt

Grundkurs för Sverigedemokrater

Opinionsbildarnas grunder

Politisk korrekthet

Två människosyner

Tabloiderna

SD-röster i Dalarna 2010

SD-röster i Dalarna 2014


Filmer

Tal till SD:s riksårsmöte, del 1: Ros

Tal till SD:s riksårsmöte, del 2: Ris

Så talar en ledare

Russia's Prime Minister Vladimir Putin addresses the parliament at Russian State Duma in Moscow

Vladimir Putin i ett tal inför ryska duman i augusti förra året, 2013:

”I Ryssland, lev som en ryss. Varje minoritet, – oavsett varifrån – om de vill bo, arbeta och äta i Ryssland, ska tala ryska och respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, och att vill leva som muslimer, då råder vi dem att ta sig till en plats där detta är landets lag. 

Ryssland behöver inte muslimska minoriteter. Minoriteter behöver Ryssland, och vi kommer inte att ge dem särskilda privilegier, eller försöka anpassa våra lagar till deras önskemål, oavsett hur högt de skriker ”diskriminering”. 

Vi kommer inte att tolerera brist på respekt för vår ryska kultur. Vi bör lära av Amerikas, Englands, Hollands och Frankrikes självmord, så att vi överlever som nation. Muslimerna tar över dessa länder, men de ska inte ta över Ryssland. De ryska sederna och traditionerna är inte förenliga med bristen på kultur eller de primitiva sätten hos sharialagar och muslimer. 

När detta hedervärda lagstiftande organ står i begrepp att skapa nya lagar, bör ryska nationella intressen sättas i första rummet, beaktande att de muslimska minoriteterna inte är ryssar.”

Kloka ord, eller hur?

Är inte detta vad som borde sägas också av politiska ledare i Sverige?!

svledare

Så sker som bekant inte.

Många utlänningar som kommit till Sverige blir snarare inskolade i svenskfientliga attityder och till att bli kravmaskiner. Sedan förundras man från pk-håll över att integrationen inte lyckas.

PK-receptet blir istället att diskriminera svenskar, att satsa ”mer resurser” på personer med utländsk bakgrund eller att adla asylmissbrukare och islamister till ministrar.

pk-recept


Fria Tider hade i augusti i år en artikel om Vladimir Putin, skriven av amerikanen Pat Buchanan. Denne finner att de av oss i väst som ser oss som konservativa, kan ha en meningsfrände i Putin.

Pat Buchanan skriver bl.a:

Är Vladimir Putin paleokonservativ?

Befinner han sig på vår sida i det pågående kulturkriget om mänsklighetens framtid?

Den frågan framstår förmodligen som hädisk i västerländska kretsar, men ta en titt på vad Putin nyligen sade i ett tal till nationen.

Med tydlig hänvisning till USA deklarerade den ryske presidenten: ’Idag är moraliska och etiska normer under upplösning i många länder’.”

”President Reagan kallade en gång det gamla Sovjetimperiet för ’ondskans mittpunkt i den moderna världen’. President Putin antyder att Barack Obamas USA har gjort sig förtjänt av att bli 2000-talets innehavare av denna titel.

Den ryske presidenten saknar inte argument, med tanke på hur USA har omfamnat saker som fri abort, homosexuella äktenskap, pornografi, promiskuitet och hela det resterande batteriet av värderingar från Hollywood.

Våra far- och morföräldrar skulle inte känna igen sig i det USA vi lever i idag.

pb

Dessutom hävdar Putin att den nya bristen på moral har införts på odemokratisk väg.

’Upplösningen av traditionella värderingar’ i dessa länder, säger han, kommer ’från högsta ort’ och är ’till sin natur odemokratisk eftersom den bygger på abstrakta uppfattningar och går stick i stäv med åsikterna hos majoriteten av befolkningen’.

Har han inte en poäng?

Icke folkvalda domare låg bakom beslutet att erkänna abort och homosexuella handlingar som grundläggande konstitutionella rättigheter. Domare har varit den drivande kraften bakom införandet av samkönade äktenskap.”

”USA avkristnades under 1900-talets andra hälft. Det skedde genom domstolsbeslut och medförde omfattande protester från en stor majoritet av befolkningen, som fortfarande var överväldigande kristen.

Och samkönade äktenskap är verkligen en ’abstrakt’ idé, som saknar rötter i västerländsk historia och tradition.  Var kom den ifrån?

Över hela världen, hävdar Putin, stöder människor Rysslands ’försvar av traditionella värderingar’ från en ’så kallad tolerans’ som är ’könlös och infertil’.

Även om Putins positionering som försvarare av traditionella värderingar har bemötts hånfullt av västerländska medier och kultureliter, så har han inte fel när han hävdar att han talar för stora delar av mänskligheten.”

hbt

Bara 15 länder av 190 erkänner den här sortens giftermål.

I Indien, som är världens största demokrati, har landets högsta domstol upphävt en dom från en lägre instans som förklarade att homosexuella äktenskap var en rättighet. Och parlamentet i detta socialkonservativa land, med över en miljard invånare, förväntas inte ändra lagstiftningen inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle gå emot överrättens beslut.

I det femtiotal nationer som är i huvudsak muslimska – vilket motsvarar en fjärdedel av FN:s generalförsamling och en femtedel av mänskligheten – är homosexuella äktenskap överhuvudtaget inte att tänka på. Och påven Francis har nyligen bekräftat att den katolska synen på ämnet ligger fast för världens en miljard katoliker.

dumatal

Många amerikanska och västerländska medier avfärdar Putin som auktoritär och reaktionär, som ett bakslag för utvecklingen. Men det kan hända att Putin ser framtiden med större skärpa än vad amerikaner gör, som fortfarande sitter fast i ett paradigm från kalla kriget.

Den avgörande kampen under andra halvan av 1900-talet var vertikal, öst kontra väst, medan 2000-talets kamp kan komma att bli horisontell: Konservativa och traditionalister i alla länder som enas mot den militanta sekularismen hos en mångkulturell och transnationell elit.”

”Han strävar efter att omdefiniera ’vi mot dem’ – att klargöra en framtida motsättning i världen där konservativa, traditionalister och nationalister på alla kontinenter och i alla länder reser sig mot den kulturella och ideologiska imperialismen från vad Putin betraktar som ett dekadent väst.

’Vi vill inte inkräkta på någons intressen’, säger Putin, ’eller försöka lära någon hur de ska leva sina liv’. Motståndaren han har identifierat är inte det USA vi växte upp i, utan det USA vi lever i idag, som Putin ser som hedniskt och vildsint progressivt.

Utan att namnge något land angrep Putin ’försöken att genomdriva progressiv samhällsutveckling’ i andra nationer, som har skapat ’förfall, barbari och stor blodsutgjutelse’ – en direkt attack mot de amerikanska insatserna i Afghanistan, Irak, Libyen och Egypten.”

2ledare

Det är inte utan att jag avundas ryssarna att ha en ledare som Vladimir Putin. Eller ungrarna, som har Viktor Orban (till Ungern och Orban hoppas jag kunna återkomma under hösten).


Vad lägger jag här in i begreppet ”ledare”?

Ja, inte att vederbörande ska styra diktatoriskt. Demokratiska fri- och rättigheter ska finnas, politiker måste vara avsättbara och ansvar kunna utkrävas.

Vad jag här lägger in i begreppet ”ledare” är att han/hon har en bestämd vision för samhällsförändring och gör denna tydlig för medborgarna. Idealet är att hela folket engageras för ett gemensamt projekt.


duon

Det var en svår period för Ryssland under hela 90-talet, efter Sovjetunionens kollaps 1991. Samtidigt kunde under denna period ett antal oligarker göra sig enormt förmögna.

Ända fram till 1999 var Boris Jeltsin Rysslands president. När en ersättare skulle finnas för honom medverkade oligarken Boris Berezovsky till att  Vladimir Putin kom i maktposition och blev den som kunde ta över.

Berezovsky hade kanske räknat med att i Putin finna ett lydigt redskap, men så blev det ej. Det blev en brytning mellan de två, och Boris Berezovsky flydde i hast till London.

felhast


Läs mer

Rysslands förändring under 15 år med Putin

Svag regering

svagregering

Sverige har fått en svag regering – i dubbel bemärkelse:

Det är en minoritetsregering med stöd från bara 138 av riksdagens 349 ledamöter.

Den rymmer påfallande många stolpskott.

 stolpeut

Det är inte den ledning som Sverige nu behöver.

Inte heller är det en regering med den inriktning som jag skulle ha önskat.

Hur förklara Stefan Löfvens vägval?

Varför gjorde han så?

vaffo2


Låt mig först säga att jag – även om jag i en tidigare bloggtext förmedlade några goda råd och gav uttryck för en viss förhoppning – inte kunnat bli förvånad.

Stefan Löfven har ju aldrig varit någon politiker. Hans område har varit fackliga frågor, även om detta ibland kan ligga vägg-i-vägg med politiken.


emusl

I EMU-omröstningen år 2003 tog han ställning för att Sverige skulle överge sin krona, till förmån för EU:s euro. Inte särskilt lyckat! Tur för Sverige, som det snart visade sig, att en majoritet av väljarna där inte lyssnade på Löfven. Sverige behöll en egen valuta.

Som facklig företrädare har Stefan Löfven, enligt i  TV4:s ”Kalla Fakta”, varit delaktig i en skum JAS-affär i Sydafrika.

Även i övrigt är min bild av Löfven att han gärna befrämjat svensk vapenexport, i hopp om att kunna ge mer sysselsättning bland metallare i Sverige.


losningar

Till partiledare för Socialdemokraterna tillträdde Stefan Löfven den 27 januari 2012.

Vid sitt ”examenstal” inför det samlade s-garnityret avgav han en pk-bekännelse: ”övertygad feminist, punkt slut”. (0.55  in i denna film)

Överhuvudtaget har han visat en svaghet för positivt laddade begrepp och korta fraser – one-liners,  anpassade till moderna massmedia.  I ledaruppdraget har legat att vara till lags och att inte göra bort sig, inte säga något utanför fastställda ramar.

Med Löfven skulle SAP  bli  ”framtidspartiet”.

framtidsmote

Ordet ”miljö” är ju också positivt laddat, det kan ha jämnat vägen för den galna samverkan med mupparna som nu sker.

När våldsvänstern demonstrerade i Kärrtorp i december 2013 deltog Stefan Löfven, tydligen i föreställningen att han därvid manifesterade för ”demokrati”.

karrtorp2


Inom utrikespolitiken har det också blivit fel.

När ämnet var Ukraina, direkt efter den våldsamma statskuppen i februari, talade Löfven om den nya regeringen som ”demokratiskt vald” (0.50 in i denna film).

När Israel bombade som värst i Gaza talade Löfven om att Israel hade ”rätt att försvara sig”.

Jämfört med sin företrädare Håkan Juholt kontrasterar Stefan Löfven på åtminstone två punkter:

a) ”Europakten”, det nästan räntefria svenska 100-miljarderslånet till IMF.

b) den svenska krigsinsatsen mot Libyen (lyssna 20.15 in i denna film).


 dikeskorning2

Förklaringen till dikeskörningen med den nya regeringen ligger också i den tradition och kulturmiljö, i vilken Stefan Löfven har att verka.  

• Det blir svårt för Löfven att frigöra sig från effekterna av åtta år med Reinfeldtregering.

• En belastning för honom blir ofrånkomligen också hans eget socialdemokratiska parti, sedan länge i politisk och moralisk upplösning.

Mer av en fackförening för politiker, och försörjningsinrättning för en politisk adel, än ett redskap för medborgarinflytande och samhällsförändring.

• Löfven kan heller inte bortse från Sjuklövern i övrigt och – kanske än mer – mediasituationen.

Med miljöpartisterna dessutom i samma regering så har han gjort det extra svårt för sig.

mp-mille


Viktiga kulturmoment är:

1. 

De tyngsta politiska frågorna stuvas undan från valrörelser och görs upp om utanför offentligheten, blir inte föremål för medborgarnas prövning. Exempel på detta är

• godkännandet av EU:s överstatlighet,

• massinvandringen/mångkulturen samt

• den plötsliga skrotningen av förvaret och den allmänna värnplikten.

Nu gäller det smyganslutningen till NATO.

varstahoten

2.

Kvoteringar ska tydligen gälla i alla sammanhang, även vid sammansättningen av en ministär.  Viktigare än erfarenhet, kunskap och kompetens är kön, födelseland, hudfärg, mm.

Jämställdhet betyder inte lika bedömning  och samma måttstock, inte lika chanser och möjligheter. Istället siktar man till lika utfall – vilket ju är något helt annat.

slcandoit

3.

Antiintellektualismen och den politiska korrektheten. Det innefattar ängsligheten för det ”obehagliga”, kraven på godhet och trycket om konsensus.

Hit kan räknas det utbredda nyspråket, där centrala begrepp givits nya innebörder. (T ex ”demokrati”: när den nya demokratiministern ser kulturen som ett vapen i sammanhanget så menar hon att medborgarna kan omprogrammeras när de har fel åsikter – inte att folkviljan ska respekteras.)

sdnej

4.

SD-syndromet, dvs föresatsen att hålla ett visst parti – Sverigedemokraterna – utanför politiskt beslutsfattande och inflytande. I grunden innebär detta ett opolitiskt förhållningssätt till politiken, där de politiska sakfrågorna förbigås med tystnad.

För målkonflikter duckar man, samtidigt som det – paradoxalt – finns en föreställning om att alla problem kan åtgärdas genom ”mer resurser”.

Tidigare strävade svensk socialdemokrati efter en ”helhetssyn” inom politiken – vilket 1989/90 fick positiva genomslag i flyktingpolitiken (dock snart omintetgjort när regeringen Bildt tillträdde).

Med Stefan Löfven i ledningen företräder SAP nu raka motsatsen till helhetssyn.

STEFAN L÷FVEN


 

Läs mer

Regeringsförklaringen – 34 BGF-kommentarer

Donald-Duck-Government (Kalle-Anka-regering)

Egen s-majoritet 2014!

Farsartat med den nya demokratiministern

Bostadsministern är islamist

Kaplans uttalande om Palestina


Film

Resurser

(S)tefan (S)vetsare

TAL TILL S-KONGRESSEN

Genustokerier. Del 2: Jämställdhet

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 149 andra följare